Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popis města 1922: PŘEHLED + další z kroniky

5. 4. 2017

V trhovosvinenské obecní kronice z doby první republiky se dochovalo velice zajímavé svědectví o tehdejším vzhledu města v podobě popisu z roku 1922. Vidíme zde např. mj. dobová místní jména a dále kupříkladu rozsah zástavby, nevyjímaje popis budov dnes již zaniklých.

Věc se měla tak, že v té době začala opět platit zákonná povinnost vedení kronik a proto mnohde začaly vznikat pamětní knihy úplně nové. A to i tam, kde se dříve nepsaly (svinenské kronikářství mělo delší tradici, počítejme v to i farní kroniku a sokolskou od r 1893). Dodejme, že první nařízení tohoto druhu pochází již z 31. srpna 1835, kdy bylo uloženo, aby v každém městě a obci s právem trhu byla zavedena kronika v jazyce německém či latinském (od nového roku 1836). Po vzniku RČS totéž ukládal zákon 80/1920 Sb. "o pamětních knihách obecních" z 30. ledna 1920, dle kterého měly samosprávné obce založit a vést obecní kroniku (poté doplněno vládním nařízením z roku 1932). Samozřejmě i Sviny tak získaly svou letopiseckou komisi (složení). Poté městská rada vyhlásila výběrové řízení na kronikáře, které ovšem nenašlo patřičnou odezvu. Na schůzi Okresního osvětového sboru 4. srpna 1922 byl stanoven a poté výnosem městské rady z 2. září 1922 určen František Boček. Ten začal kroniku psát dne 4. září 1922.
(POZN: učitel František Boček byl prvním svinenským kronikářem - ovšem dle výše psaného, kronika se začala psát až v roce 1922 - i když pamětní kniha byla městem pořízena již v roce 1896(8) ! 5. 2. 1928 se stal dalším kronikářem učitel Alois Řehoř Zimmermann (kroniku psal v letech 1928-1946). Třetím kronikářem byl určen František Křtěnský - zhruba mezi léty 1931/2-1946-1969 (1947-50 vynechal). Ta z let 1931-1946 prý sepsána nebo přepsána až někdy v 60. letech ? (podle Stráského někdy chyby, špatné vlastní úsudky apod. ? v událostech z května 1945 vykresluje starostu Stráského jako zbabělce ? v článku rivalita s Čajanem ?). Od r. 1951 se svinenská kronika vede nepřetržitě. Více infa srv.
Vazda Jaroslav, Kantorská tradice v psaní kronik, TSL 1/1992, s. 8., srv. dále: Václav Heidinger, Hodně pravdy je ve větě: Zlatá věc jest paměti spisovati, TSL 1/1997, s. 5 - rozhovor s tehdejším kronikářem, dále srv. Daniel Kovář, O kronikách a kronikářích našeho města, TSL 3/1999, s. 9, dále Stráský František, Městská kronika versus Ladislav Stráský, TSL 1/2004, s. 5.)

Počáteční pasáže mnohých nově načatých kronik obvykle začínaly právě popisem např. přírodních podmínek v okolí a vůbec obecných charakteristik obce a obyvatelstva, včetně historie dávné i nedávné. To je i případ trhovosvinenské kroniky, resp. jejího prvního svazku z let 1922-1926. Proto rozhodně nebude na škodu v tomto "článku" odsud vypíchnout některé zajímavé detaily. Samozřejmě, nebudeme přepisovat celý text kroniky jako takový (což by bylo i zbytečné), ale půjde spíše o takový rejstřík tematických zajímavostí z onoho popisu města atd. s občasnými odkazy do digiarchivu SOA Třeboň. Pozorní čtenáři webu PKhistory se s použitím tohoto popisu již ostatně mohli setkat mimojiné např. v článku Weisserův park a špetka svinenského lékárnictví.

Přehled odkazů na snímky do digiarchivu + poznámky (popořadě, založeno na mém prastarém ručně psaném seznamu :) ):

KRONIKA 1922-1926

Sviny v té době mají celých 591 čísel popisných a 3262 obyvatel (počítaly se v to i Rejta a přilehlé jednoty).

s. 3Pdole - udolí Svinenského potoka za Sviny - tzv. "Kojsrok"
s. 4P - popis hranice kastastru TS - zmíněny cihelny
s. 5 - Kolín Josef čp. 196 - 16ha, 63a 16m2 půdy + další, Jalová strouha + Nový rybník Pdole - v té době vyschlý !
s. 7 - Weyzserův park - Velký sad, podrobnosti o výsadbě + s. 12
s. 8 - popis náměstí, úprava prostoru - kašna ze 60. l. 19. st od kameníka z Dolní Lhoty, předtím dřevěná, před radnicí vozová váha, před hostincem Fantů stál vysoký kříž (dále s.10Ld), jižní loubí - hostinec p. Prince (s9), zmíněna datace na radnici sloupu loubí (s9P), s10Ld - dům č. 21 p. Malého - po 1920 dům kupuje mlynář Fürbek, poté co prodal svůj mlýn p. Kolínovi DOPLNĚNO VM.CZ !, s11Ld - dům č. 11 rytiny od Staška, s11Pn - č. 190 lékárna, vedle hasičské skladiště, před č. 339 kamenné koryto vodovodu, dům č. 556 - průchod zadem ke mlýnu do Branky, před č. 249 obecní pumpa, před č. 253 druhé koryto vodovodu, hořejší část Nového města se nazávala "Krakov"
s. 11Pd - park u pily, kříž, 2 lavičky, kamenný sloup se šipkou a nápisem "Do Nových Hradů"
s. 12 - bukvická silnice - "Bukvický park" 100 kroků dlouhý, u vchodu vysoký kamenný kříž (zde č. 21), před ním stupínek vedle lavička, podél silnice smrkový živý plot a v polovině délky pod modřínem lavička, s. 12P - "Braňka" nebo "Mlýnská ulice", v č. 370 obvodní lékař, před mlýnem prostranství, pod okny zahrádka, od mlýna vlnitá pěšina do průchodu v Novém městě + dále k mlýnům podle strouhy DOPLNĚNO VM.CZ !, Svatotrojiční ulice -  u potoka hostinec Štojdlů, také Sokolovna - uvedeny parcely, v zahradě domu (?) č. 510 boží muka - později přesun před park ? (viz. C zde ?), odbočka ke mlýnům, stará cesta ke sv. Trojici, alej, boží muka, kamenná lavička, popis Weysserova parku, před ním dům p. Sazymy se sadem z r. 1911 (bývalá veterina), nad ním ještě dva malé domky, s. 13 odbočka k mlýnům - na levé straně 3 domky, na pravé straně pískový lom - nad ní v dřevěné boudě vyráběl pokrývač p. John cementové trouby, dále pak za úžlabinou na kopci chalupa na místé bývalé obecní cihelny, hliniště už 1922 zarostlé - i hliniště mezi touto a bývalou Štojdlovou cihelnou zarostlé (odkaz),     
s. 13P - lávka na starou cestu borovanskou, hned na počátku u ní na křižovatce 2 sloupky - ukazatel + boží muka (zřejmě zde K) ? Krýgrů strouha ? název postaru - 1922 Halešů, na levé straně rokle při pěšině odbočující na od staré cesty na silnici otěvěckou obyčejný křížek s nápisem: "zde skonal Ladislav Škol 23. října 1900" - zámečnický učeň kopal písek v nedaleké pískárně a byl zasypán, pískárna ležela nedaleko toho kříže směrem k potůčku, který přitéká kolem jatek a vlévá se proti Hlinné do potoka Farského (Hlinná = dnes Jeronýmova ?), studánka "pod Turbinů", mezi touto cestou a Borovanskou silnicí Zemeneho továrna, kamenný kříž - odsud odbočuje stará cesta na Červený vršek (tento zde č. 20 ?), nová silnice přímo na Červený vršek s obrovským násypem přes údolí potoka Farského, starý dřevěný kříž nahoře odstraněn a místo něj křížek F. Maxovi (č. 1 zde), (s14Pd)
s. 15L - tržiště
s15Ld - les Stupa - zde kamenný kříž + za lesem při bývalé cestě boží muka s letopočtem 1846 - umístění ??? (odkaz), JZ cíp náměstí přechází v "Nedrtál" "Nydrtál" x ul. "Udolí" x "Trocnovská třída - ty první se obecně užívaly, č. 78 kovárna, na pravé str. u potoka kašna, odbočka k zahradě "Ferendici" (resp. Čáhova restaurace čp. 72), před hostincem Gabrhelů č. 71 tzv. Býčí plácek, na pravé straně za mostem kovárna (s15P)
s15Pd - u odbočky pěšiny na Březí boží muka  (zde I) ? ), za nimi tzv. "Zvěrolékařova vila", nad vilou 1920 vystavěná továrna bratří Pišingrů a spol.
s. 16L - jatka z r. 1905 (letopočet též na levém pilíři vrat), nápis na fasádě: "Jatka společenstva řezníků a uzenářů", na jednom štítě býčí hlava mezi sekerami, na druhém lev se sekerou, na straně ke svinům malby strojů jako reklama zámečníka Paška, za jatkami při pěšině od kostela zděná kaplička (zde zřejmě J, popis v kronice)
s. 16Ld - popis cihelny p. Krále, kruhovka, sušárny, hostinec se zahradou, kříž nad cihelnou při silnici (zde), pokus Staška vyrábět cihly - v místě dnešního rybníčku u silnice ?
s16P - louka za domem č. 317 (dnes park) - zídka podél silnice, od božích muk polní cesta směrem na Březí podél údolí "Kojsroku", potom cesta vzhůru ke kříži (zde č. 6), naproti lom u samoty Kroupů, lom je též u silnice krumlovské (zřejmě dnešní bývaslá střelnice), cesta dále - zde boží muka s16Pd-s17Ln (zřejmě poté na tom místě kříž 25 ?)
s17 - tzv. Zadní most - původně dřevěný (dnes křiž. ul. Štefanikova-nábřezí Svat. Čecha), hostinec u Sokola se zahradou s mohutnými topoly, + situace před regulací v Nedrtálu, dále "kříž na vysokém kamenném sloupci, jaký bývá u božích muk" (zde č. 5), od č. 562 polní cesta do "Velké Strouhy", "Valuva", "Zitin park" (nyní tzv. Skautský park), od toho domu cesta na V k tržišti úvozem = "Malá Strouha", "Stružka", Velkou strouhou procházela pěšina, nad ní ke Smrčkovu kříži (zde č. 11) a k hamru Buškovu, ad. silnice - zmíněna zděná boží muka s "ohyzdnými obrázky" :) (zde H + popis 1922) + nahoře na stráni nad hamrem mrchoviště
s17P - zmíněn kříž před Rejty s datací 1882 ? (zde),
tzv. Kudlatův lom, cesta na R. upravena asi 1912, za Rejty obecní les "V Říčkách", "Zižkův les", před rybníkem boží muka (popis, také viz. mapy.cz), při silnici do NH hostinec "Bosna"
s. 18Ln - obecní lom, cesta k Buškovu hamru, dělí se také k mlýnům v údolí (při odbočce kříž zde č. 7) + na odbočce k hamru boží muka (zde L) - "jejichž hlavice se letos skácela a dosud leží na zemi" (+popis), na cestě k hamru zděná kaplička (zde M), v prostoru mezi cestami lesíček "U křů", dvě jednoty a kámen trčící ze země "asi 2 1/2m dlouhý a 1 1/2 m široký"
"
U mlýnů" - popis lokality + sportoviště pod panským mlýnem zřízeno letos - 1922, zmíněna roubenka s došky č. 200 + opuštěná cihelna Raimunda Štojdla nad údolím
s. 19 - popis kostela sv. Trojice + kaple s léčivou vodou, mezi modříny Codlův kříž (zde F), pod kostelem obecní hospoda, bývalé lázně, park s mladými stromky, zděná kaplička (zde E), dále zmíněna i trojiční boží muka (zde D)
s19-22 - popis městské architektury a vzhledu města
s. 22Pn - místní jména, s22Ld Dencingrů (Kolínů) les + Krásy v okolí města
s. 23Pd - jazykové odchylky
s. 27 - pohřební ústav p. Fürbeka ?
s. 29L - turistika, Sokol, 29P - knihovna, v dívčí škole, jaro 1922 přestěhována do radnice
s. 34L - sadařský spolek - 1885 svatotrojiční park, 1886 park v novém městě a při bukvické silnici, stromořadí kolem svatotrojičné cesty jabloně, náměstí 3 lípy svobody 1919, v době založení předs. Č. Weysser, i nynější lékárník (1922) - seznam předsedů, 1922 235 členů
s35LP - Sokol
s. 36P - Komité pro stavbu památníku padlých vojínů
s. 39P-40 - lidové zvyky
s. 41P - zmínka lázně u Trojice
s. 49L - pila 1910 František Stašek, 49P - továrna br. Pišingerů, Zemene a Stráský
s. 50Ldole - hamry, 50P - Králova "kruhovka" - cihlám se vytýkala nekvalita + přehled trhů v TS

s. 52Pd-53L (a dále doplněno) - objekty patřící obci:
čp. 32a - radnice
čp. 32b - pivovar
čp. 133 obecní věznice (byt strážníka)
čp. 191 hasičská strážnice (skladiště)
čp. 198 obecní Marouškův dvůr (popis 115Ld),
čp. 199 lázně (poté obecní hostinec),
čp. 226 bývalá obecní cihelna (pohodnice)
čp. 228 měšťanská škola
čp. 473 "chudý dům" (chudobinec)
čp. 526 "hrobárna"
čp. 128/532 špitál-chudobinec (pozn. s77L), , , , 
čp. 593/594 činžovní domy
kaple na Rejtech (II9Ld)
1927 nově zapsána myslivna v Hrádku čp. 12 (39P) - od září pronajata stát. škole menšinové
majetek 1932

s. 55P - vodovod, regulace (56L), zde elektrizace - uvažované vedení proudu z mlýna "od Kozáka" ?
s. 62 - soupis padlých + 63 legionáři
s. 66P-67 - stavba silnic - Ing. Karel Bukovský Borovany, k Mohuřicům, k Borovanům na Červený vršek - "naměřeno na kříž stojící na Červeném vršku a začato", veliký násep, tehdy nedokončeno ?, rekonstrukce stávající silnice do Borovan-nádraží, prům. 30 dělníků, Ing. Doskočil (1922)
s70 - nový kronikář II./1928 - učitel Alois Ř. Zimmermann s odměnou 500Kč, poté František Boček. 1925 - Jan Pachner, 1926 berní oficiál Václav Havlík, příp. p. radní Josef Žák, pamětní kniha se uschovávala v ohnivzdorné obecní pokladně
s. 79 - úpravy města - dláždění silnice a chodníků na náměstí + Farní ul., kamenný chodník u čp. 159 chlapecké školy, (atd. drobné opravy), červenec 1923 most v Mlýnské opraven (Prokop Kyslík), kanál u továrny Zemene a Stráský
1922 budka pro trafiku (Stašek), 1923 stavba kiosku pro trafiku na náměstí "proti domu V. Lukeše mezi prvním akátem a stojanem na lampu" (Stašek)
* poté elektrizace popis po letech - s. 83 transformační stanice - pod bukvickým parkem na bývalém rumišti jižně od parku, sekundární síť s přípojkami zadána fy. Ing. C. Roman Šícho
s. 84 - veřejné osvětlení - centrální vypínač na radnici v knihovně, "půlnoční" světla do 22.h., "celonoční do 4. h. ranní, celkem 49 lamp (seznam)
s. 85 - vodovod
s. 87 - regulace
s. 95 - mlynáři i s čp. - + odtržení od společenstva pekařů - Josef Kolín čp. 24/25, Bedřich Panský čp. 194, Josef Šimeček č. 195, Josef Kolín č. 196, Jan Trajer č. 201, Emanuel Peclinovský č. 229
s100 - obecní knihovna
s102 - biograf, v Sokolovně, (theoreticky) 168 míst dole a 25 na galerii, představení pro nezájem 1x za 14dní/měsíc
s.105L - Komitét pro postavení památníku padlým vojínům - postaven 1923, obec na stavbu věnuje štěrk a skálu za 55 Kč, odhalení 28. 10. 1923, 9:00 průvod mládeže a Sokola + slavnost s127
s109L - četnická stanice - Kostelní ulice čp. 132 (od 1. 5. 1913, zřízena 1854)
s.110 - dle zápisu m. rady z 18. 6. 1923 Karel Kůrka městský archivář
s111 - majitelé pozemků
s114Pd - 1924 - mosty - v Mlýnské ul., u Buškova hamru ke Lnišťům, u Marouškova dvora, tamtéž přes náhon, lávky - v Hlinné, pod Ferendů, u Stráského zámečníka, přes silnici u Žáků, kašny - velká kamenná na náměstí, malá kamenná ve Farní ul., 4 malá cementová, 4 malá kamenná koryta
s. 115P - bývalá obecní cihelna č. 226 - popis, mešť. škola č. 228
119L - povoleno zřízení mostu u obecního dvora na Rejtech
s120L - mlynář Václav Šinákl čp. 194 (níže zmíněn i Bedřich Panský tamtéž?), červen 1924 - se usadil v TS trvale Ing. C. Roman Šícho v č. 92
s128 - oprava Dymáčku, přívod vody pro Staška z Velkého ke kotli na pile + dále vodovod
s129-130LP - obecní činžovní domy z roku 1924 čp. 593-594 (také strana kroniky 287), ODKAZ, stavba Stašek, za kámen s datací zazděna pamětní schránka
s131 - regulace
s.132 - 11/1924 - dům Fr. Staška přečíslován z čp. 259/442 jen jedním č. 259
+ až 135L požáry + nová stříkačka
135P - "návěštní tabule" po městě byly opraveny a zvětšeny (8/1924)
- neúspěšný pokus o koupi rybníka Prelátu, dosud patřil prelatuře v Českém Krumlově
136L - dráha přes TS
137L-138 - regulace, povodně srpen 1925
139Ld - opravy komunikací, borovanská silnice vozovka v bídném stavu, obtížný výkup pozemků, 139P - autobusová doprava - zatím nezájem o státní služby, autobusy A- Jodla vyhovovaly x jednání s ministerstvem: případně postavit garáž na tržišti + byty pro dva šoféry, odročeno
140Ln - na silnici k Červenému vršku vysázel sadařský spolek 50 třešní, vydláždění kostkami v prostoru před hasičským skladištěm, okres dlažba Mlýnské od od Štastných hostince k mostu - obec zřídila chodníky a doplnila kanály,
- pojmenování ulic
143P - obecní činžovní domy, kolaudace, plánovaný zazděný spis, obsah projednáván poté letopiseckou komisí, 143Pd - stříkačka
144L - zloději na radnici, P - lom, popis sortiment výroby za rok 1925, počet dělníků apod., dále 145 - elektrárenství v TS (+146L)
146Ld - obecní zaměstnanci 1925 - ponocný a hajný, Pn - úřední hodiny obecní kanceláře všední dny 8-12, 13-17 h. (volno pouze neděle !)
147Ld - řemesla a živnosti 1925 - cihlář Fr. Laštovička čp. 311, mlynář Josef Šimeček ml. čp. 195, ubyly živnosti: mlynář Josef Kolín čp. 196
148Pn - továrna Zemene a Stráský
154P - komitét pro postavení památníku padlým vojínům
155L - archiv města - "nad vchodem do kostela"
157L - hřbitov - 3/1925 hřbitovní řád, pro celkem 17 přifařených obcí, pohodnice - pro 20 obcí, mrchoviště na obecním pozemku 298 u obecní cihelny, obecní cihelna čp. 226 se stala pohodnicí, drnomistrem p. Petr Ježek, smetiště - vedle dosavadních i v obecní pískárně a u Zemeneho továrny
vodovod -an.158, staré potrubí - vodák měl nařízeno čistit 2x ročně, k potrubí někde šachtičky čili studničky, kryté dřevěnými či kamennými překlady
159L - obecní šatlava - ve dvoře pivovaru z bývalé komory
160L - vražda (ODKAZ digiarchiv) - 17. 10. 1925 kolem 21:30 na samotě tzv. "Mokré" na polní cestě mezi TS a Trutmaní střelbou do okna smrtelně zraněna 27 letá Marie Kocmichová, dle šetření četníků úkladná vražda, ale pro nedostatek důkazů 4 podezřelí propuštěni. (+ přepis na FB Hist. TS)
162-3 druhý díl 1926 - regulace (viz. článek)

KRONIKA 1926-1930

s. 3P - zátopy Kolínů mlýna (odkaz)
4P - léto 1926 opravena cesta podél lesa u sv. Trojice,
5Ld - mluvilo se o projektu elektrické dráhy z N. Benešova přes Kaplici a TS do Lišova, "periodická doprava osob autobusem" na lince Borovany-TS žádali Ant. Jodl, Družstvo a Václ. Lukeš, obec TS
5Ld - u transformační stanice plot z ostnatého drátu
5pn - nový chodník před budovou okr. soudu
9P - pivovar - družstvo hostinských, v roce 1925 navařeno 196 hl, sládek p. Proskočil, obecní hostinec čp. 199 s hospodářstvím - konec smlouvy ke konci září 1926, pronajat p. Žofii Prokopové do října 1932
- prodloužen nájem obecního dvora čp. 198 p. Tomáši Maříkovi
- invalidovi Františku Borovanskému povoleno zdarma postavit "tabáční budku" u potoka naproti P. Barthelovi - nakonec "kiosk u potoka v Braňce"

- voda z Velkého r. ke Fr. Staškovi - k parnímu kotli na pile rourky o pr. 3cm
11P - obecní lom - dílovedoucí Jan Walter st., město mělo živn. oprávnění na zpracování kamene a výrobu a prodej dlažebních kostek
12-13 - elektrárenský podnik Šícho + 15 - přibyla živnost 1926 - Roman Šícho čp. 92 koncese elektrotechnická z 9. XII., mlynář: Jindřich Hanzl čp. 196 ž. l. 15. II.
16Pd - továrna Zemene a Stráský
24P - městský archiv a museum - oprava a zasklení oken v městském archivu nad hlavním vchodem do kostela, uspořádání spisů - archivář Karel Kůrka, Lad. Stráský, noviny "Hlas lidu" žádaly o článek o historii města - o článek a ilustrační foto byl požádán Kůrka
28P - nový vodovod
29Ld - smetiště - zákaz házení odpadu do potoka pod sokolovnou, železný odpad k Zemeneho továrně, ne do jam v pískovně, 29Pn - 11/1926 náměstí mělo být čištěno 2x týdně "osobami z chudobince", upozornění hostinskému Princovi - "aby hosté za noci neznečišťovali náměstí" (odkaz)
29Pd - léto 1926 "polní hajný" Hynek Pišinger za 75 Kč/měs., ponocní v zimních měsících služba do 4 ráno (do té doby svítila i uliční světla)
31L - odvody 25.-27. III.
s. 31L - spor V. Buška o vodu z Jalové strouhy ukončen, defin. zamítnuto (mr. 19/7/26)
32-33 - regulace - návrh koupaliště: "k Prelátu dosti daleko a koupání v Jezírku a Velkém rybníce bývá zakazováno" - 1) na Sv. potoce u mostu k Něchovu, 2) pod samotou U Kroupů, 3) na potoce Lnišťském pod Valchou
35 - automobilová doprava Karel Maroušek, stanoviště před radnicí za 1200/r., podzim 1927 - zřízena fy. bři. Zikmundové benzinová pumpa na náměstí, obsluha drogista Ferd. Stráský čp. 248, čerp. stanice před domem čp. 248 "při severní hraně silnice č. budějovické"
35P - pokácení starých akátů u kostela na svahu pod křížem - naproti domu čp. 105, dřevo do veřejné dražby, výnos sadařskému spolku, poté úprava schodů a vodoteče (jaro 1928)
+ rozšíření parku při bukvické silnici o "příorky"
40L - pivovar, 1927 pronájem Českému akciovému pivovaru v ČB za 10500 ročně (pouze sklad piva, ne výčepy v radnici, u sv. Trojice a na tržišti), dále se nevařilo - odprodán pivovarský inventář
+ 40LP získání polesí Dubíkov
41LdP+42 - obecní lom
49P - továrna Zemene a Stráský
s. 58P - komité pro postavení pomníku - biografické benefiční představení, bronzové desky fa. Lopatář z ČB 2200,-, přispívala na pomník i obec
s. 64P - vodovod
65Ld - TS městysem podle úředního lexikonu
66 - co se píše o TS ?
67, 68, 69L - regulace
70Ld-P - autobusová doprava - Jan Pachner na trase TS-ČB se stanovištěm "Na Šlajferně" v Žižkově třídě (dnes již zaniklá známá hospoda), zde i jízdní řád, podal také žádost o koncesi na dopravu na trase TS-Borovany (nebyla udělena), Pachnerovi bylo vykázáno stanoviště na náměstí na chodníku před hostincem Karla Prince , taktéž doporučeno udělení koncese na dopravu na trase TS-Slavče, trať TS-Borovany dostal k obsluze Antonín Jodl
70P - 1928 druhá benzinová pumpa fy. Vacuum Oil Company - při severní hraně silnice vedoucí přes náměstí naproti křižovatce na Slaveč, obsluha Josef Šimon, dále pumpa "BZ" (Bratří Zikmundové) - stanoviště pro auta na náměstí podél silnice borovanské u trafiky p. Čapkové k budově okr. soudu
71P - úpravy ve městě - kácení stromů - za pivovarskou lednicí 1 jasan, v Krýgrů strouze - zde dražba dřeva, 40 procent výtěžku Sadařskému spolku (kdysi je prý vykácel)
návrší u kostela, kde byly v roce 1927 vykáceny stromy oseto travou v násl. roce, drátěný plot, na svah kamenné schody (prov. Sadařský spolek), štet na cestu po svahu u kostela z lomu u Kroupů, celková úprava parku u kostela (výpis + ceny), "pan Studený se upozorní, aby nepouštěl slepic ke kostelu", do parku do středu strom jako "jubilejní", oprava schodů u kostela
oprava zahrádky u pomníku padlých 1928 - vysázeny dva stromky a keře buxusy, měděné desky se jmény padlých umístěny na podstavce před pomník
71Pd - část parku na Novém městě odprodána f. Stašek za 2000 Kč i se stromy (původně park městu darovala spořitelna), částka dána k disposici Sadařskému spolku
72L - bukvický park - rozšíření o přilehlé obecní pozemky - oslava jubilea republiky (28/10/1928) - název "Jubilejní sad"
+ prokácení Weyszerova parku (viz. ZDE článek) + alej ke sv. Trojici
+ rozšíření třešňového sadu na pozemek k Otěvěku v prostoru "Na Nivách", objednáno 150 stromků, tzv. "Jubilejní stromovka", vysázeno 100 třešní a 50 švestek
+ lavičky na náměstí, do opatrování Sadařskému spolku
+ opravy cest +72Pn chodníky - snížení uličky za poštou, opr. cesta na hrázi Velkého rybníka + novostavby - benzinová čerpací stanice Vacuum Oil Company, Zemene - nová mechanická dílna s továrnou na knoflíky a bytem
77P - pivovar - pronajat Čes. akc. pivovaru v ČB od 1. 7. 1927 do 30. 6. 1932, za další 3 místnosti přidal pivovar 5000 Kč, které měly být užity ke zřízení muzea nebo jiným kulturním účelům, odprodán inventář, ve varně pivovaru povolen sklad f. bratří Zátků z ČB sklad sodovky a limonád za 1200 Kč ročně a každoroční dar 500 Kč na vánoční nadílku
78Ls - pořízeny fotografie k regulacím potoků + 79L 1928 foto obecních budov
86L - řemesla a živnosti - 1928 přibyly: automobilová doprava Jan Pachner z čp. 593, Ant. Jodl čp. 138, 86P - doporučeno udělení hostinské koncese pro: čp. 199 U Sv. Trojice
87P - Zemene a Stráský - ze společnosti vystoupil Fr. Zemene, ale značka stejná "Zemene a Stráský" s dodatkem majitel Ladislav Stráský, dole strojové vybavení továrny + sortiment 88Ln
96P - obecním kronikářem 1928 učitel Alois Ř. Zimmermann + městský archiv: zapůjčení některých listin do Prahy
97Ln - co vše udržuje sadařský a okrašlovací spolek ?, 97P - žádost o dání k dispozici pozemku u lomu pro zřízení školky
102L - jubileum republiky 1928 - zřízení jubilejního parku + stromovky (výše), dar spořitelny 5000 Kč, slavnostní schůze zastupitelstva + fotografie stávajících zastupitelů, plán na tablo padlých vojínů z TS, obec měla přispět sklem a rámem - nebylo uskutečněno
104Pd-107P - vodovod, 105L - mlynáři si stěžují na úbytek vody
108P - četnická stanice - 1928 strážmistr Bohumil Břížďala přemístěn na pátračku do Chebu, do TS strážmistr Karel Smutný (z Repede, ZČV Podkarpatská Rus)
109L - hasičské cvičení 13. 5. 1928 dopoledne, večer téhož dne požár 3 stodol na Novém městě
+ kámen na štěrk v lomě Ve Stráni, zřízení okresního lomu Rejt, hamr - Václav Bušek zřizuje nová vantroka
+ krádež ryb (ZDE)
109P - náhrady za krupobití 1927
110-111L – regulace 1929, stížnosti na firmu
111 – povodeň
113-116L – zima 1929, rekordní mrazy„Už i milovníci zimních sportů jsou zimy syti, natož ti, kdož nebyli hojně zásobeni palivem“, dosadba okousaných stromů ve svatotrojiční aleji zmrzlo 56 stromů, mladé stromky sice nezmrzly, ale byly okousány, usnesení městské rady proti povodním: „Zakazuje se vožení sněhu do potoka vůbec, ježto tím zvyšuje se nebezpečí povodně, doporučuje se sníh z ulic a dvorů odvážeti na místa mimo obvod města“ + každý majitel domu u potoka se měl účastnit prosekávání ledu, případně uhradit za nádeníka 10 Kč městské pokladně, pro velké zimy se od ledna do března 1929 nekonaly trhy
+ ad. 159L – ze zprávy sadařského spolku k Sv. aleji: stromy zničeny zajíci, znovu v říjnu 1929 vysazeno 28 jabloní, odprodáno 56 zmrzlých stromů,
(odkaz DA)
+ doplněk k počasí 175L - částka v obecním rozpočtu na odstraňování sněhu zvýšena na 7000, sníh a led odvážen z náměstí a ulic až v březnu
121 – oprava obecní cesty u Velkého rybníka, Stašek oprava lávek přes Farský potok
122-123 – pojmenování ulicseznam DA - výběr: hlavní náměstí Žižkovo, Kozí plácek - Kozinovo náměstí, ulice: Nové město – Masarykova třída, Údolí – Nedrtál od čp. 44 k ČB – Trocnovská třída, ulice od domu Vávrů do Velké strouhy – Sadová, od domu Jaromíra Šimona k parku Svatotrojičnímu – Braňka, od domu Sazymů ke sv. Trojici – Svatotrojiční, od domu Jana Kyslíka k Hlívkům – Mlýnská, sad ke Lnišťům ve Velké strouze – Sad dorostu čsl. Červeného kříže, park k sv. Trojici – Weyszerův, park u Stašků pily – Rašínův, park k Bukvici – Jubilejní sad,
posláno ke schválení okr. úřadem, pro jaro 1930 objednány smaltované uliční tabulky 50x25cm, bílé písmo na modrém poli, 36,-/kus, dne 1. 12. 1929 pochůzka kvůli jejich umístění
123 – září 1929 výdlažba Kostelní a Růžové ulice, kamením z Kostelní vydlážděna dolní část ul. Komenského, jaro 1930 dl. ul. Sokolská
znovu osázena Krýgrů strouha, nově oplocena část „bukvického“ Jubilejního parku (jaro 1930), zavezení strouhy zde mezi starou a novou částí parku
131L - počet hospod apod. v TS (odkaz DA)
133LP – ceny inventáře - pivovar, hasičský inventář, vodovod, mosty, městská váha, obecní lom
135P – nehoda v obecním lomu (přepsáno ZDE)
137L – „pískovitě“ – veliký obecní lom na písek u „Krýgrů“ strouhy, již hluboko vybrán, bude pískoviště náležitě ohrazeno
158P-159 – obecní kronika, archiv, museum – jednalo se o adaptaci varny pivovaru pro museum, stavitel Stašek měl být požádán o náčrtek, a o nájemném pro provizorioum X ale nedošlo k tomu a muzeum bylo stále bez prostorů
168P-173L - vodovod (+ tyfus, kanalisace), srpen 1929 čištění Dymáčku, oprava kašen ve městě, pozn. mr projednávána potřeba nového hřbitova
174LPn - četnická stanice + další info - od 1. 7. 1929 přesídlení z domu čp. 132 v Kostelní ul. do čp. 162 v ul. Farní/Husově
174Pd - rybník Prelát - patřil prelatuře v Českém Krumlově (mr. 3/1929)
175P - Roman Šícho, propagace elektrizace města, řada přednášek po okolí (DA snímek), hodiny věžní a radniční - natahování věžních kostelník Ferdinand Stráský, radniční - dříve Bohumil Špát, od 1/1930 je natahoval hodinář František Wortner
s. 176L - smetiště - nově bylo možno ukládat odpad ve stružce u bukvického parku (= Jubilejního sadu)
lom Rejta - Josef Král nový lom na Rejtech
176P - 11/1929 - návrh Ferdinanda Stráského k lepšímu osvětlení náměstí, nepřijato
rašelina ze Šalmanovic
TS popis do publikace "Automobilový průvodce po Československu" (177Ln)
179 - regulace 1930, viz. článek - nové mosty
189P - lom u sv. Trojice na obecní pastvině, napřed vysekány křoviny, práce zastaveny kvůli vysokým nákladům, autobusy - od února 1930 fungovali opět oba provozovatelé autobusů Jodl i Pachner - Pachner žádal o udělení koncese k automobilové dopravě na trati TS-Mohuřice-Slavče, Jodl o tutéž koncesi na trati TS-ČB - zde to mr. nedoporučila, neboť "neboť místní doprava jest dopravou autobusovou na objednávky obstarávanou jak Ant. Jodlem, tak i Janem Pachnerem, plně kryta a vyhovuje." (190L)
191L - nové značky a výstražné tabulky ve městě, silnice TS-Besednice, rozšíření bukvické silnice - v místech vyústění do Masarykovy třídy, žádost o zboření domu čp. 182, okres zamítavé stanovisko, obecní cesta podél Velkého rybníka - město nechtělo opravovat, "poněvadž nejvíce jí používá a jí ničí okres dopravou z okresního lomu"
191P - připojení 1930 pobočky f. Baťa - v domě Jaromíra Šimona na rohu Masarykovy tř. a Branky
přejmenování ul. Nové město na Masarykovu třídu (povoleno konec 9/1930), nové uliční tabulky objednány (smalt, bílé písmo na modrém podkladě)
návrh mr. na dlažební a stavební práce ve městě na 3 místech, přijato - práce na veřejnou soutěž i pro dlaždiče z ČB x pouze svinenské dělnictvo, kostky 9 palců a obrubníky 20x20 dodala obec z lomu, chodník 80cm šířka + další úpravy 192L
192L - dohotovení plotu u Jubilejního sadu + stromová školka, do Rašínova sadu dvířka z ulice
192-193 čísla popisná - pro připravované sčítání lidu v roce 1930 nařízena revize domovních čísel (mlýny doplnit !!!), celkem 591 domů, 4 sčítací obvody, 193P - zrušená čp. - 102 bývalý špitál, 522 krámy řezníků na tržišti, 523 chlebnice
194Ld - Františku Borovanskému povolena stavba kiosku pro trafiku na nábřeží Svatopluka Čecha proti lednici Václava Lukeše
195L - sčítání lidu k 1. prosinci 1930 - 586 obydlených domů, 882 bytů, 3062 obyvatel (18 Němců, 1 ruské, cizích státních příslušníků 17), složení dle pohlaví a vyznání (ZDE DA), + srovnání s rokem 1921 níže + 196
+ DA 1931

KRONIKA 1931-1946

3Pd - obecní mostní váha - před radnicí
5LP - vodovod, mlynáři a další náhrady za škody
6L - úpravy kostela léto 1931, proražení nového vchodu "ve staré hlíd. věži proti hlavnímu oltáři", odstranění omítek z kleneb a sloupů, práce Stašek
6P - vodovodní svaz + subvence
10. září požár v garáži Staškovy vily
7P - četnická stanice - na rohu Komenského ul. v čp. 162, vrch. strážmistr Jan Hrdina, stržm. Dvořák, K. Smutný a Samec
8L - spolky 1931 (CK Vpřed, Mus. spolek...), sadařský spolek výsadba dřevin po mrazech 1929, nové lavičky (DA), "Museální spolek" - pro nedostatek místa sbírky na zámku v Komařicích + v TS v jedné místnosti v hostinci "Kufr", správce sbírek Jaromír Šimon, příspěvek města ročně 400 Kč
8P - poštovní a telefonní úřad v Husově ulici čp. 164, poštu i balíky dopravoval Fr. Jodl
9L - odstranění osvětlení petrolejovými lampami (z r. 1907), uloženy na půdě radnice (DA)
10L - 1. dubna 1932 zvolen starostou Ladislav Stráský
11L - vodovod, příspěvek na zavedení pro chudé, stočné
11P - rušení kašen a koryt - seznam kašny DA + lokace, 1 kamenné koryto dáno na (starý) hřbitov, další odprodána
tržiště - "na volném prostranství za mostem po obou stranách mohuřické silnice", dřevěný stánek s pivem, budka pro zvěrolékaře
12P - 30/5/1932 začala oprava silnice TS-Borovany
oprava kaple na Rejtech, Stašek
elektrifikace Rejt + 13L
13P - v rámci nouzových prací pro nezaměstnané úpravy několika ulic (dlažba, chodníky, obrubníky), čištění Velkého rybníka
14L - 3 vojenské triangulační věže - na Dubíkově, u vodojemu, u Prelátu (ODKAZ 1, ODKAZ 2) (+ odkaz FB Historické TS - v komentářích mapka F. M. Čapka s polohou věže na Dubíkově, původně z jeho knihy "Vzácná památka v jihočeském Doudlebsku" rajče - full, databáze trigonometrických bodů cuzk)
30. září 1932 TS a Besednice koupily polesí Kohout
14Pd - 1932 dvě řady lip kolem Svinenského potoka mezi mosty silnic mohuřické a boršíkovské, zvelebení tzv. Valutovy strouhy směrem k vodojemu v sad, dříve jen křoví, vysázení jehličnanů (DA)
15Ld - fotbalové hřiště u mlýna Panských
15P - hasičské cvičení 20. 6. 1932 - prvně použity pouliční hydranty (doplnit ?)
16L - četnická stanice - přestěhována do čp. 162, složení velitel E. Hrdlička, strážmistři A. Dvořák, K. Smutný, Fr. Samec, Martin Kocmich
živnosti 1932 - 5 mlynářů, 2 fotografové, 2 vodokováři, 4 pilníkáři, trafika 7, cihelna 1, pila 1, zub. technik 1, stavitelé 2
(+ s.16 - zmínka Weysser starý seznam ?)
17Ld - 1933 do výslužby policejní revisor Trajer, na jeho místo strážník Ludvík Kollar, novým obecním strážníkem Josef Hohenberger
rada města se rozhodla odprodat tzv. Marouškův dvůr - část pozemků mezi drobné uchazeče, statek sám odprodán zástupci nezletilého Miroslava Panského i s hosp. budovami (DA), doplněno VM.cz
17P - úvahy o obnovení a napuštění Stáňova rybníka (
https://mapy.cz/s/2BwY0)
+ také bylo rozhodnuto zřídit Nový rybník - obec měla z toho potíže, stížnosti hamerníka Václava Buška, který uplatňoval tzv. vodní právo na svůj hamr, žalobu na obec prohrál, poté se obrátil na Nejvyšší správní soud v Brně - také zamítnuto, od té doby mezi ním a obcí/radními nepřátelství: "Když pak náhodou některého z nich potkal, procedil mezi zuby "zločinče". Ovšem - byl znám - proto proti němu za to nebylo zavedeno trest. stíhání" (DA, viz. připravovaný článek "vodní spor" v TS)
17Pd - březen 1933 výdlažba Jirsíkovy ulice, Masarykovy ulice - Nové město
+18L - stížnost obuvníků proti firmě Baťa - tj. bere jim práci, žádost o zákaz vylepování plakátů a vystavování zboží před pobočkou, pohrozili neplatbou daní, schůze prý byla velmi bouřlivá - přítomní živnostníci se domáhali kladného vyřízení stížnosti bušením pěstí do stolu, nakonec stížnost jako nereálná zamítnuta, dále stížnost k Okresnímu úřadu ČB, zamítnuto jako bezpředmětné, obuvníci si sami ublížili, neboť odmítali "baťovky" opravovat, občané raději tovární obuv, protože až o polovinu lacinější
18P - 1933 vytvoření propagační komise města - upozorňování turistů na město v tiskovinách se "zdařilými fotografiemi".
+ k tomu oprava kašny na náměstí - Stašek, spáry mezi kamennými částmi zacementovány
m. úřad také "vyzval majitele domů, aby opravou domovní fasády přispěli ke zkrášlení města".
19Ln - 1933 zřízení koupaliště na Velkém rybníce (konec května-polovina června), při okraji rybníka dno zbaveno bláta a zakryto vrstvou písku, na louce u rybníka nové prkenné šatny a kloset, + "aby se doplnilo účelné s potřebným, bylo do vyčištěného rybníka dáno 500 kusů kapří násady"
19L+P - 1933 dokončení regulací (případně doplnit do článku vedle ? - DA)
19P-20L - autodoprava - zdejší dopravci Pachner, Jodl a Šimák mnohokrát žádali o koncesi dopravy do ČB, jen TS-Borovany, V. Šimákovi povolena nepravidelná nákladní dopr., Pachner-Jodl autodoprava osoba TS-ČB (čtvrtek hromadná doprava), Fr. Krátký z TS koncese na dopravu Komařice-ČB
20Ld - nezaměstnaní čistění Velkého rybníka a stavba koupaliště
20P - lom
21L - 1933 - "V zápise m. r. je zmínka o mlynáři Kratochvílovi z Hrádku, který odebral kapří násadu za 75 Kčs, ale o zaplacení příliš nedbal. Byl upomenut 3krát a musilo mu být pohrozeno soudním vymáháním dlužné částky." (DA + VM.cz)
s. 21Ldole - vodní spor - 13. listopadu 1933 se na městský úřad dostavili mlynáři Jindřich Hanzl, Josef Šimeček a Jan Šinágl, starostovi Stráskému stížnost na radního M. Blízka referenta pro rybníky, který napouštěl vodu do Nového rybníka uzavřením stavidel na Svinenském potoce, mlynáři tak neměli vodu na svá vodní kola, dohoda - že voda do rybníka poteče jen 1 hodinu denně - "určena bude podle důležitého množství meliva" (DA viz. připravovaný článek "vodní spor" v TS)
- regulace - změny koryta, náhrady za ztráty pozemků, peněžité, nebo pozemek v místě zasypaného potoka , změny do KM
21Pn - restaurování obrazů na faře
22Ln - Sokol, zakoupení zvukové aparatury do sokolovny, Němci z města i okolí prý sokolský biograf bojkotovali
22Ld - sadařský spolek 1933 - výsadba 50 třešní na "Princovci", dosadba 27 jabloní a třešní ve svatotrojiční aleji, 180ks jeřábu jedlého při borovanské silnici

24L - muzeum, přírůstky do sbírek, depozitář nad lednicí pivovarum úvahy o pronájmu místností pro expozice, správcem muzea J. Šimon, městský archiv - v děkanském kostele, v místnosti nad vedlejším vchodem do kostela, správce K. Kůrka (DA)
25L - snahy o zřízení okresního úřadu v TS, možnost přidělení více subvencí shora
26L - obecní lomy, štěrk pro stavbu silnice Mohuřice-Besednice (DA), lom zastavení prací
(+ 26P Roman Šícho členem Loveckého klubu ČB) + poplatky z použití městské váhy
27Ld - oprava chodníku v horní části Žižkova náměstí
28L - Fr. Weyszer 1934 nová lékárna v čp. 27
29Pn + 30Ld - branná výchova
30L - výsadba lip a topolů kolem Svinenského potoka, při Farském akáty, u mostů smuteční vrby
30Ld - požár na usedlosti Mokrovec (DOPLNIT do keše! DA)
30P - branná výchova, protipožární komise (DOPLNIT do článku o CPO ? - DA)
31Ld - vojenské manévry + protiletecká ochrana - (DOPLNIT ! - DA)
31P - odvody branců 1934, věžní hodiny - oprava (DA), v té době další nefunkční hodiny ve štítě radnice
32L - spor o církevní/obecní charakter hřbitova
33L - stavební povolení - Ed. Kolín, mlynář (přístavba prádelny, již ve VM.cz) + oprava myslivny a kaple na Rejtech
33Pd - žádost TS o povýšení na město, obnovený Stáňův rybník
34Pd - 35Ln - povodeň 1935, škody v Kolínově mlýně, činnost hasičů, podle pamětníků podobné povodně r. 1888 a 1925, škody na hotových regulacích, odborníci ukázali i na problém nízkých betonových mostů - nízký průtok (v článku o regulacích snad ?)
36P - 19. 8. zastavení prací v obecním lomu, nezájem o výrobky
37P - zmínka o hostinci "Ferendici" - přestavba Karel Čáha v roce 1934, na něho převedena i hostinská koncese
38Ln - výsadba stromů Sadařským spolkem
- hasiči - oheň u Jar. Štangla čp. 88, v květnu 1935 školení o branné výchově (v sále u Fantů), 4. 8. veřejné cvičení u Čáhů
- průmysl - zmínka dřevařský závod J. Staška, cihelna Josefa Krále, továrna na knoflíky Zemene - Stráský, malé: nitěné knoflíky Jos. a Jar. Šimonovi
 - kuželna u sv. Trojice ?
39Ld - 1936 - snahy o zřízení okresního úřadu, již od 1929, žádost schválena

39P - žádost o formální udělení titulu města, poukaz na udělená stará městská práva
40Ln - TS povýšeny na město - oznámeno výnosem min. vnitra z 21. 11. 1936 čj. 80108/1936-7, usnesením ze 13. 11. 1936 - dekret o povýšení města byl prý dlouho vyvěšen ve vývěsní skříňce na radnici, popsány i výlohy
- opravy radnice - dle návrhu V. Fixla - malba městského znaku zvenku a v zasedací síni podle vzoru na kostele, z soch smyty olejové barvy, náklad 10000 Kč 
- k propagaci města utvořen propagační sbor o 10 členech, články do novin, v loubí radnice 2 tabule - mapa okolí TS, fotografie města a památek apod., soupis bytů pro letní hosty, v budově měšťanské školy turistická noclehárna o kapacitě 30 lůžek, články: K. Hlubuček, Jar. Šimon a R. Šícho - postupně mezi sebou neshody... (ZDE)
40P - CPO vznik
41L - trhy - vždy ve středu, dobytek na tržišti při silnici do Mohuřic, zmíněna úloha hospod :), na Tomáše 21/12 prodej ryb, město mělo z trhů slušný příjem - za rok 1936 vybráno na poplatcích 30 915 Kč, X občas zloději - strážník Matěna a četníci
41P - elektrická síť na Rejta - zakázka R. Šícho (detail)
41Pd - hodiny na kostele a radnici - natahování - obecní metař P. John 15 Kč/měs. + zalévání květin na loubí a na kašně za 5 Kč/měs.
- stížnosti na f. Baťa, rozdávání letáčků ke koupi obuvi, "je to prý nekalá soutěž a obec to trpět nemá", nakonec vyřešeno tak, že Baťovi měl být počítán dvojnásobný poplatek z reklamy...
42 - materiál pro CPO - 8 nosítek za 600 Kč, uloženo na radnici
- rozhodnutí o stavbách nových bohoslužebních míst: čs. církev + jednota českobratrská, žádost o odprodej pozemků na tržišti (800m2 á 2 Kč) a u zadního mostu
- Sokol - zřízení tenisového dvorce na pozemku č. kat. 867 (louka) + obec zřízení dětského hřiště vedle na parcele č. kat. 866
- červen 1936 - zabudování Francisovy spirálové turbíny do hamru V. Buška čp. 225, přestavba komisí města schválena (článek na PKH) (DA)
+ 42 půjčka na obranu státu ?
43Ln - začátek stavby silnice na N. Hrady, stát 50000 + 5200 Kč na štěrk
- bývalá silnice pod Staškovou pilou ponechána jako polní cesta - nová silnice zřízena z polní cesty k Velkému rybníku - za rybníkem navazovala na trasu staré silnice, rozšíření a vyrovnání zákrut = zkrácení o 1km, stavba f. Matyáš a Moučka, stávka dělníků (podrobněji DA), zima 1936-1937 přerušení prací
43Pd - stavitel Jan Stašek předseda Národní jednoty pošumavské - převzetí polesí Slepičích hor (DA)
- archeologický nález v TS u děkanského kostela - při opravě hřbitovní zdi, zjištěna klenutá místnost s narovnanými lidskými kostmi - "kostnice" vzbudila velkou pozornost, údajně měly být ostatky (prý nalezeno 250-300 koster ?) ještě ze staršího hřbitova těsně kolem kostela - několik (nejlépe zachovaných) koster/lebek odesláno do antrop. ústavu v Praze - výzkum vedl dr. Vojtěch Fetter (pravděpodobně k tomuto náleží foto ZDE na FB Historické TS + viz. také novinový článek: Z Trh. Svinů, Hlas lidu 4. 12. 1936, s. 3, online CBVK.cz + online Historické TS - dle článku zde měla být kostnice jen dle ústního podání... mělo jít jen o výklenek, snad o vchod od bývalé kostnice, která vyhořela pod bývalou kaplí sv. Jana Křtitele - mimoto byly nalezeny různé střepy a zjištěno, že sklípek v domě "Čapků" není součást podzemní chodby z hradu či kostela, jak se tvrdilo po mnoho generací, jednatel okr. musea p. Roman Šícho si vzal za úkol pátrat po stopách bývalého svinenského hradu)
44 - 8. a 9. 8. 1936 letecký den "Žižkův kraj armádě a brannosti", účastní se i vojáci pěšího pluku 1 z ČB - stuha na prapor "Jednotou k vítězství", také ukázka leteckého útoku a činnosti CPO, zkouška nové sirény, přednáška o CPO - pokr. na 44P (vše již nejspíše v článku na PKH o CPO v TS ?) 
44P - požáry na Rejtech (DA)
45 - 2 tenisové dvorce pro potřeby Sokola
46Ld - doprava - autobus pravidelně jen k vlaku do Borovan, ČB - 1x týdně čtvrtek autobus Jodlův, od 1. 12. 1936 autodoprava ČSD na lince TS-ČB (2x denně a zpět, jízdné 7 Kčs)
46P - činnost četnické stanice - v domě č. 167, velitelem vrch. strážmistr J. Neumann, případy DA, i dále na s. 47 - vojenský zběh, pokus o vraždu - 17 leté Julie Lysákové "z jednot od mlýnů" (pozn. nejspíše z čp. 574 ?), Bohumil Fröhlich dostal za "nedokonanou vraždu" 7 měsíců nepodmíneně... (DA)
47Pn - utonutí na Velkém rybníce a na Rejtech v jámě na hašení vápna (DA)
48L - opravy kostelů - 5/1936 započato restaurování sv. Trojice, oprava střechy děkanského kostela
- otevření Žižkova sboru (DA) - 11. října 1936, slavnost, arch. L. Čapek, stavba Fr. Gušlbauer, vedoucí stavby R. Stupka, náklad 210 000 Kč, subvence státu 35 000 Kč, 28. října slavnost 1. zvonění, celkem 3 zvony + zmínka o českobratrské modlitebně, zatím tehdy stavba zdí....
50L - odprodej některých obecních budov - čp. 128 obec. špitál, domek čp. 473, také čp. 199 obecní hostinec pod sv. Trojicí - i s pozemky Heřmanu Stodolovskému za 73000 Kčs
50P - prodej stavebního dřeva z obecních pozemků Staškovi, lom

51P - Stašek - zpráva o stavu staré budovy školy chlapecké, nová na pozemku vedle dívčí školy (č. kat 49), "... bude podsklepena, přičemž bude pamatováno na protiletecký kryt." (DA)
- zřízení děl. sadu 1937 - pozemek č. kat. 866 - mezi tenisovými dvorci a českobratrskou modlitebnou
52L - novohradská silnice - přestěhovaná viz. výše, zpevňování válcováním - přitom zničení mělko položené kanalizace
- návrh na rozšíření silnice v úseku od křižovatky na Něchov - jatka, odkoupení domů ztroskotalo, nové obrubníky
- koupě a vyčištění Stáňova rybníka u Třebíčka do obecního vlastnictví (DA)
- obecní mostní váha - před radnicí (mezi loubím plechem pobitá bouda s vážícím aparátem), odstraněno, nově na strážnici - obsluha městští strážníci - vypsány povinnosti: udržování obecního pořádku, vybubnovávání zpráv, kontrola 4 ponocných - "počínaje 10. hodinou večerní odpískávají hodiny" (DA)
52P - pivovar - budovy zrušeného p. pronajaty Čes. akc. pivovaru (Budvar) - lednice + 2 místnosti, 1937 zřícení stropu lednice
- CPO - viz. článek ? + i 54L (hasičské skladiště na Rejtech naproti místní kapli)
53Ld - smrt TGM v TS 19. 9. 1937 - smuteční tryzna u pomníku padlým se smuteční výzdobou, poté další dny až do pohřbu čestné stráže - viz. Svinenské návraty s. 92 (DA)
54P - hotovy a 30. 6. 37 odevzdány dva tenisové dvorce viz. výše + Okr. spolek zřízení sadu u tenisového hřiště, lavičky, písek pro děti (DA)
- sport - hřiště na kopanou u nově zřízeného hostince Karla Čáhy, plot z prken, koupání na Velkém rybníce, cyklisté - spolkovou místnost v hostinci u (Hárků ? Hádků ? DA - zmínka již v článku ZDE)
55L - zborovské oslavy
d - sběr lesních plodin nezaměstnanými - zmínka o továrně Pišingerových
55P - nedbalé ukládání odpadků ve městě - pokuta až 50 Kč - jen na místech k tomu určených: Krügrova strouha, Valutova strouha, opuštěný úvoz za Staškovou pilou, "pro mlýny strž u potoka" (DA)
- českobratrská modlitebna - na parcele č. 867, dokončeno v září 1937, dříve bohoslužby v zasedací síni spořitelny (podrobnosti DA)
56Ld - turistika - turistický klub a Junáci značení stezek v okolí, na radnici mapka okolí s fotografiemi památek
- výzdoba náměstí - kašna instalovány košíčky s květinami

POZNÁMKA K ROKU 1938 - některé výpisky ze svinenské kroniky - zvláště v souvislosti s historicko-vojenskou stránkou věci - byly již v roce 2010 publikovány online ZDE v článku Zmínky o stavbě opevnění v kronikách Českobudějovicka a Krumlovska

56Pd - čištění rybníka Jezírek
- stavba obecné školy chlapecké - vyhrál nad K. Jiříčkem stavitel Jan Stašek
- benzinová pumpa před Pospíchalovým obchodem
57L - stavba protileteckého krytu pod radnicí
- spor dozorce stavby Jiříčka se Staškem ohledně stavby školy výše - nedodržení pracovní doby a kolektivní smlouvy, podle Staška šlo prý jen o pár minut na jinak nařízených hodinkách, dále stavba DA
57P - lomy - kámen na stavbu novohradské silnice, předlažby silnic kostky o hraně 10cm, zařízení 1937 vyhořelo, 1938 obnoveno (DA)
- stavba "celní budky v lese za Rejty" po záboru pohraničí (DA)
58L - nový strážník - za Josefa Hohenbergera Josef Šálek
- fond na obranu státu - 54 359, 15 Kč
58P - pronájem lomu Janu Staškovi - zřejmě v souvislosti s potřebou štěrku a kamene na jeho stavby opevnění v létě 1938 ?
- květnová mobilizace - svolání záložníků z TS
CPO - incident s přestřiženými telef. dráty (již ZDE)
na kostelní věži vojenská hlídka - pozorovatelna, spojení telefonem s četnickou stanicí
chování svinenských Němců

Národní Garda 248 - dr. Vladimír Huspeka - dr. J. Bartuška, ustavující schůze 11. 5. 1938, přihlásilo se 15 mužů, 13. 5. dodáno "20 voj. pušek vzor 98" - nejprve uskladněny na radnici, později v Čáhově hostinci a poté v domě K. Štojdla čp. 178, výcvik od 17. 5. vedený por. v. v. K. Salabou, ten poté zvolen velitelem místní NG (DA složení - mj. matrikářem zvolen ppor. pěch v. v. učitel Alois Terš...), stálý výcvik od 12. 7. 1938 (složení a počty)
60L - zamítnutí okresního úřadu
- TS 500 let městem - 3 týdny, od 9. 7. 1938, výstavy ve všech veřejných budovách (sál OHZ, chlapecká škola, měšť. škola, v hostinci U Sokola), pamětní mince - v bronzu 10 Kčs, ve stříbře 30 Kčs - náklad 28 000 Kčs, 100 kusů knihy "TS 500 let městem" (vyšla v květnu 38, 1458 Kčs) + pohlednice, stuha, pamětní letáčky s pamětním razítkem, v neděli 10. 7. vlastní slavnosti (průběh DA), zmínka o filmování oslav !, ve 13.h. začaly autobusy převážet hosty do Trocnova - zmínka o připjetí stuhy na prapor děl. pluku 105: "V těžkých dobách v Žižkových stopách", 17. 7. - Doudlebská svatba (DA) pod taktovkou správce muzea Jaromíra Šimona, také filmováno, zmínka "Štanglův hostinec zvaný Kufr"
- odhalení pomníku v Čeřejově - ne 24. 7. 1938, kameník Fr. Dvořák z TS za 2980 Kčs, filmováno, v rámci slavností cykl. klub Vpřed závody (DA) (k tomu: Stráský František, Životy Ladislava Stráského, Trhové Sviny 2008, s. 164-167 foto rajče, Jan Štifter, Oči Doudlebska, Trhové Sviny 2018, s. 34, dále Jihočeské večerní slovo, 27. 7. 1938 - foto Roman Šícho, foto rajče)
61Ld - opevnění (edice ZDE), + další situace dále, mob., Nár Garda - zbrojnice v hostinci K. Štojdla čp. 178, po 8. říjnu zábor jednot u rybníka Prelát ?, později ze záboru vypuštěny (DA), 26. 9. - pokus o odzbrojení NG místními Němci zmařený duchapřítomností J. Šimona, v noci pokus opakován, poté pokus o krádež zbraní skrze okénko do dvora, poté zamřížováno, uprchlíci z pohraničí - v sokolovně, kuchyně v měšť. škole, poté v hostinci tamtéž,

63P - přesun úřadovny fin. stráže k Weisszerovu parku do domu Vl. Sazymy
64L - rodný dům E.Háchy - Hamburk
64P - Sokol v roce 1938, přípravy na slet v Praze, branná výchova, mezi 25/9 - 5/11 v sokolovně ubytováni uprchlíci z pohraničí, dole biograf, Orel - v upraveném sále na faře
65L - turist. klub - turistická noclehárna v třídě v přízemí měšťanky, 1938 - nové značení turistických tras v okolí... hasiči - do CPO v TS ?, taktéž účast na strážních službách v době ohrožení státu
65P - okrašl. spolek - "po obou stranách renovované ulice" 44 javorů, 32 javorů a lip u tenisových dvorců, zde pozemek upraven jako sad a dětské hřiště, 4 lavičky, dále pozemek "při hospodářském družstvu při českobudějovické silnici" ??? - oplocení, stromky, 3 lavičky (DA)
66L - vandalismus na práci Sadařského spolku - 3/1938 zcizení 9 ovoc. stromů z bukvické aleje, zlámání na březích (Velkého ?) rybníka a kolem novohradské silnice 41 topolů (DA)
66P - 1938 dokončovací práce na novohradské silnici, práce pro mnoho nezaměstnaných
- do provozu okresní muzeum - v 1. patře hostince p. Štangla
67Ld - zabráním lesů na Kohoutě a na Dubíkově méně příjmů za dříví (DA)
Stašek a lom - práce v obecním lomu znovu zahájeny v režii obce, stavitel o něj již neměl zájem "neboť kryty už stavěny nebyly"
67P - ze služeb města uvolněni (penze) policista Lud. Kollar - za něj Fr. Matěna, vodák Fr. Valut - náhrada Petr Otruba
- zřízení přístřešku nad benzínovou pumpou na náměstí (bři. Zikmundové)
- nová kanalizace od novostavby školní budovy (?), kolaudace 18. 9. 1939 68Ld (také stavební dozorce K. Jiříček), stará budova chlapecké školy pro německou školu
68P - požární prohlídky - Tácha velitel hasičů (DA) DOPLNIT DO ČLÁNKU LS V TS ?
- 1939 komise pro sběr železného šrotu - R. Šícho
- Velký rybník - vyhloubení a vyčištění dna koupaliště, vybudování dřevěné šatny a sociálního zařízení
69L - mateřská škola - nově v jedné pronajaté místnosti českobratrské modlitebny
- prodloužení elektrické sítě od lomu na Rejta - zadáno firmě R. Šícho z TS (DA)
69P-70L - Národní Garda TS pokračování
70P - 15/3/1939 - sníh s deštěm, silný vítr, -8,5C, poté sníh, celý kraj pod jeho silnou vrstvou, závěje - musely být odhrnovány aby se uvolnil provoz, totéž i 16/3, 1. němečtí vojáci v TS až 29/3 (DA)
71L - hostinec K. Štojdla čp. 178
71P - 20. výročí založení živnostenské záložny 30. 3. 1939
- kanceláře pošty v čp. 95, poštmistr Porák, ve dvoře stáje pro koně (odolaly i požáru v roce 1829), v roce 1939 stáje nechal majitel Josef Král zbourat
72P -  mezi 20/4 - 10/5 1939 předlažba menšími kostkami a vyrovnávání silnice "od křižovatky k Něchovu a od mýta až k jatkám", od čp. 317 až po silnici vedoucí na Horní padělky postavena 2m vysoká kamenná terasa
- osazení pamětní desky E. Háchovi - v sobotu 17. června 1939 v časných ranních hodinách, na popud K. Hlubučka a Jar. Šimona "ve vší tichosti, bez řečnění", budova měšť. školy byla až do r. 1901 v soukr. majetku - Hamburk, desku navrhli J. V. Schvarz a J. Šesták, nákladem 1465 Kč (přispivatelé DA)
73L - mezi 28. 6. - 7. 7. 1939 výstava akademického malíře a krajináře Aloise Moravce, s tématikou jižních Čech a okolí TS, v konferenčním sále Okr. hosp. záložny
- mateřská škola z Rejt přemístěna do prostor dívčí školy, později do českobratrské modlitebny
73P - nová budova chlapecké školy přistavěna k budově obecné školy dívčí - od dubna 1937 stavitel Jan Stašek za dozoru K. Jiříčka (R. Šícho elektroinstalace), vyučování od 1/9/1939 - na úhradu stavby použito peněz z prodeje obecních domků a hostince u Sv. Trojice...
- 19/9/1939 rozvodnění Farského potoka
74L - zmínka o mlynáři Eduardu Kolínovi (DA): "... Začaly útoky na mlýny. V našem městě pomáhal lidem přečkati těžké doby mlynář E. Kolín, který mouku nepředražoval a z něho by si měli vzít vzor ostatní mlynáři, jež viděli v nedostatku potravin u obyvatelstva svůj cíl, jak rychle zbohatnout."
74P - prodejna Baťa v Levého domě čp. 35
objekt výrobny borůvkového vína p. Schöltnera zakoupen v roce 1938 dr. B. Budínským - rozšíření výroby, další strojové zařízení z Vimperka (odsud stěhovala firma vybavení po záboru pohraničí) - výroba ovocných vín, šťáv a kompotů (většinou borůvky) (DA)
76P - změna nápisu na budově "Husova sboru": namísto slova "československé" mělo být "českomoravské", dodatek "J. Žižky z Trocnova" byl úplně vypuštěn (viz. zde dnešní stav, foto PK 2017)
77P - 1940 - změna názvů ulic v "Schweinitz - Trhové Sviny" : Masarykova tř. - Nové město, Jiráskova - Jirchářská, Komenského - Školní, Dobrovského - Potoční, Trocnovská - Budějovická, Štefánikova - Něchovská, odebrání uličních tabulek (nové nebyly osazeny), radnice také dvojjazyčný nápis + štíty nad obchody
- komise pro sběr kovů : zmíněn R. Šícho
78L - 1940 uděleno povolení ke stavbě sociálního domu, zmínka o Josefu Trajerovi na Marouškově dvoře v souvislosti s chovem "obecního" plemenného býka (DA), 78Pd - sádky pod radnicí
79Ln - zmíněn stavitel Stašek - po sněhové kalamitě odkoupil dřevo z obecních lesů (nad 15cm průměru, DA) + na celé stránce info o tuhé zimě 1939-1940, 79Pd - 19. 4. 1940 - výnos o zapečetění veškerých pamětních knih, v balících měly být uschovány na suchém místě (DA)

80Ln - pobočka úřadu práce v čp. 36, poté v místnostech pošty (ta pak do budovy spořitelny), pochůzka na vybrání místa pro stavbu měšťanské školy (v komisi i stavitel Stašek) - nejprve od tržiště podél Svin. potoka, zde nevyhovoval z hyg. důvodů - do potoka ústila kanalizace, nakonec již dříve uvažované místo "Na zahrádkách"
80P - 3. května 1940 zbourána poslední roubená stodola s došky ve městě, patřila J. Kapourovi (?) (DA)
80Pd+81Ln - 11.-18.5.1940 výstava doudlebských krojů a starých památek pořádaná okresním muzeem v TS, návštěva 1751 platících osob, vybráno 875,50 K.
81L - zmínka J.Stašek (sbírky na Německý červený kříž)
- průzkum a restaurování fresek nad vchodem do děkanského kostela (architekti A. Pesánek a J. Holý z Prahy) na žádost okresního muzea TS - nešlo je prý zachránit, vlivem povětrnosti již nečitelné, prohlídka kostela - některé sochy by bylo také třeba konzervovat proti červotoči, podle archiváře K. Kůrky byly prý malby v tu dobu cca. 100 let staré tj. z let 1830-1840, průčelí předsíně - napravo od vchodu zbrojnoš na koni s pětilistou růží na štítu, nalevo rozhojněný rožmberský znak, barvy byly povětrností silně poškozeny a nebyly obnovovány (DA)
- 15. června 1940 začátek stavby sociálního domu pod tržištěm v blízkosti Svinenského potoka podle plánů arch. Gillara z Prahy, podnět ke stavbě spořitelna, darem 60 000 K zde přispěl E. Hácha, náklad 280 000 K, stavba stavitel K. Jiříček, základy na pilonech kvůli pohyblivému písku, sirotčinec a úřadovny Okresní sociální péče o mládež
- 24. 6. 1940 průtrž mračen, neděli před tím do TS přijel rozhlasový vůz nahrávat na zvukový magnetofonový pás zvuky svinenských zvonů
- 13. 7. 1940 sběr kovového odpadu při terase chlapecké staré školní budovy v Jeronýmově ulici - dozor R. Šícho
81Pd - výměna firemních štítů na domech za německo-české
82Ld - i v roce 1940 (18.-26.8.) výstava Aloise Moravce, v budově měšť. školy, vernisáž zahájil vedoucí místního Národního souručenství Jan Stašek (37 lidí účast), celkem 67 obrazů s místními tématy (ceny 500-6000K), vstupné 2K
82P - 1. října 1940 zrušena fin. a celní úřadovna v Sazymově domě u Weyszerova parku (dnes bývalá veterina čp. 568 ve Svatotrojiční ulici)
až 83Ln - zmínky o CPO/LS, zatemnění (doplnit případně do článku SEM)
83L - 1940 svátky mrtvých 1.-2. listopadu prohlášeny za pracovní dny, na hrobech se mohlo rozžehnout světlo jen mezi 9.-15. hodinou, později musela být na hřbitově tma (také z důvodu zatemnění ?, DA)
83P - pozemky č. kat. 2005, 2006 a 2007 byly bezplatně předány ČČK pro účely koupaliště (kde ?)
84L - Němci se scházeli v Glasserově hostinci, 84Pn - 22.-27.12.1940 výstava obrazů Bedřicha Waldaufa z Borovan (rodák z TS) v zasedací síni radnice, dřevoryty, Sokol - zmínka o K. Bervicovi jako náměstkovi, kino v sokolovně


KONEC https://digi.ceskearchivy.cz/857/85/860/697/61/0

s. 88Ldole - spory vodní právo
s. 119 - ozdravovna na Valše
s. 123 - havárie letadla
s. 127 - letadlo zřícení
s. 134 - střelba u Staškovy pily
s. 135 - Vojtěch Dudák
s. 148 - domky RA u sv. Trojice

POZNÁMKY (propojit čísly s textem !):
* k tzv. "průchodu" od čp. 556 k náhonu Kolínova mlýna: odborně se to prý nazývá soutka jako mezera mezi objekty sousedních usedlostí na hranici jejich parcel („kápěj“) (nářečně střední Čechy, Telčsko - slovníkové heslo na lidova-architektura.cz), také viz. diskuse pod fotkou na FB
* k hasičárně (případně doplnit pak sem do článku + permalink do FB) - i podle kroniky má jít o čp. 191 (odkaz mapy.cz), objekt už má prý jiná vrata
* k dataci 1867 na pilíři loubí u staré radnice - zřejmě někdy na přelomu června/července 2017 byly odstraněny nevzhledné betonové květináče a nyní je tedy zmíněný letopočet již opět vidět !!! FOTO PKhistory (zřejmě v souvislosti s městskými slavnostmi k 580. výročí udělení městských práv, či kvůli stavbě letních zahrádek - ale dost možná také díky zmínce na našem FB ! :) - zmizel i kritizovaný parkovací automat v pohledové ose kašna-radnice - celá diskuse na FB zde)
(pozn. dále: radnice se jako taková uvádí již v urbáři z roku 1553, nová byla postavena 1865 - datace na pilíři zřejmě tedy k dokončení přestavby ?)
* k dataci na tzv. "velké kašně" na náměstí - na spodní straně k radnici původně dřevěné kašny vytesáno "1864 M T", autor zřejmě neznámý ? (prý od jistého kameníka z Dolní Lhoty?) (FOTO + další poznámky FB ZDE) =) odkaz bibliogr.: Slípka-Čajan, O Dymáčku, kašnách a vodě, TSL 4/2011, s. 9-10.
* k bývalým obecním lázním/hostinci čp. 199: O lázeňství ve Svinech je již zmínka z roku 1363, lázně jsou připomenuty i v urbáři z roku 1553. Lázně pod kostelem prý údajně již od 1. pol. 17 st., 
1672 hrozil dřevěný objekt zřícením a nahrazen zděnou stavbou, 1847 přístavba lázeňského domu, po roce 1880 lázně zanikají - budova potom slouží jako hostinec, dodnes zde prý dvě kamenné nádrže - lázeňské bazény
(foto+poznámka, zdroje FB zde) (Dále viz. výše Ctrl+F)
* k Hlubučkově vile čp. 614 - projekce František Stašek i s ohledem na plánovanou zubní ordinaci a čekárnu v přízemí, 135 000 tehdejších korun, v 50. letech se do přízemí nastěhovala Okresní hygienická stanice, poté vilu zabavila SNB, nakonec se manželé Hlubučkovi stali obětí vykonstruovaného "politického" procesu. (foto + článeček FB Historické TS)
* nové album na FB Historické TS: SROVNÁVACÍ FOTO - další průběžně budou přibývat.
Mnohdy tímto způsobem vyniknou některé zajímavé stavební detaily, tj. "co bylo a není". Mnoho starých fotografií T.S. je bohužel foceno z nadhledů, tj. z oken v patrech, nebo kostelních věží, což nelze reprodukovat ani přibližně. Očividně fotografové tehdy také pracovali s teleobjektivy, což v mých podmínkách nelze výsledný efekt ani napodobit.

* odkaz a foto k zatímní historii bývalé sokolovny v TS - foto via JŠ - poznámky: nejzajímavější je třetí foto, protože jsem tu budovu viděl zatím jen na velmi málo fotech (resp. panoramatech a výřezech na pohledech skládačkách) - dnes již budova zbořena, demolice v 70. letech 20. st., původně na cca. N 48° 50.449' E 14° 38.121', v roce 1897 zakoupila sokolská jednota stodolu se zahradou, kde dne 31. 7. 1898 otevřena nová sokolovna, v roce 1902 přikoupena sousední stodola, roku 1903 přestavěna na hostinec "U Bártalů", 1905 přístavba prodána, 1922 se připomíná v rámci popisu města i hostinec "U Sokola" se zahradou s mohutnými topoly, 1930 hostinec odkoupen zpět , propojen s budovou sokolovny (jaro 1930 se mj. udává nové dláždění ul. Sokolské), místní Sokolové prý cvičili denně a mj. v létě i na hřišti u restaurace "U Čáhů" (resp. plocha dnešního "tržiště"), jednota získala "kinematografickou licenci", v sále sokolovny zřízen biograf (pro 168 míst dole a 25 nahoře na galerii, v reálu více) - představení se však konala dle kroniky pro nezájem jen 1x za 14 dní nebo měsíc, v sokolovně byla také později umístěna pamětní deska obětem 2. světové války. Srv. také: František SLÍPKA, K 100. výročí založení Sokola v našem městě, TSL č. 2 a 3, 1993 (online tsviny.cz), Pamětní kniha tělocvičné jednoty "Sokol" v Trhových Svinech, pro období let 1893–1930, zde srv. online. + dále 2x foto sokolovny 1x známé (1934 - ve výklenku do ulice promítací kabina), druhé podobné jako na jedné pohlednici (z doby před 1922): Proměny času, TSL 4/1993, s. 4.
* poznámka ke hřbitovu: nejdříve kolem farního kostela, v roce 1784 zvětšen, 1791 zplanýrován, v roce 1850 založen hřbitov nový. Dále viz. Ctrl + F výše - už v roce 1936 bylo poukazováno na nutnost přemístění hřbitova mimo město (v souvislosti s tehdejšími žádostmi o povýšení TS na statut města).
* poznámka ke kříži na náměstí (viz. výše v popisu 1922) -
býval cca. uprostřed vchodu do dnešního nechvalně známého hotelu "U Dvou čápů" - před bývalým před hostincem Fantů, kříž je v katastrální mapě stále vyznačen (GPS cca. N 48° 50.447' E 14° 38.244') - více info Drobné sakrální památky v okolí TS 4 (zde i odkaz do FB Historické TS na srovnávací foto prostoru)
* poznámka ke kašnám ve městě: kašna "na Kozině" zbourána 1931, zde foto před bouráním: TSL 7/1992
* poznámka k výrobě ovocných šťáv v T.S.
- ve městě se tímto sortimentem zabýval Dr. Bohuslav Budínský, který také lesní ovoce vykupoval (ZDE na FB Historické TS etiketa malinové šťávy + višňové z Aukra v komentáři níže). Ještě v TS s podobným podnikali fa. Pohanka a synové (od nějž máme firemní korespondenční lístek) a pak bratři Pišingerové. Jejich továrna "na výrobu borůvkového vína a ovocných šťáv" by měl být areál u dnešního čp. 595 (dle popisu jasný orientační bod v podobě božích muk). Pohanka měl tedy nejspíš dle popisu v kronice výrobu v pozdějším areálu "Fruta" (ta fungovala jako konzervárna do 90. let) s vilou pod ním ("nový dům Pohanků, kde byla vzadu továrnička na ovocné šťávy") - resp. nejspíše se asi časem změnily majetkové vztahy a Budínský měl výrobu později také zde ? (a po válce, díky znárodnění se vše změnilo úplně...)
kronika TS 1939: objekt výrobny borůvkového vína p. Schöltnera zakoupen v roce 1938 dr. B. Budínským - rozšíření výroby, další strojové zařízení z Vimperka (odsud stěhovala firma vybavení po záboru pohraničí) - výroba ovocných vín, šťáv a kompotů (většinou borůvky) (DA)
(přehledová mapka MAPY.cz)
* NA SMETIŠTI DĚJIN aneb poznámka k soše "prsaté Mandy"/"Mařeny"/"Božky" - dříve krátce umístěna na náměstí zde N 48° 50.431' E 14° 38.229' (kde nahradila tuto modrou komunistickou obludnost), poté v parku u starého kulturního domu/kina, nyní bohužel poměrně macešsky za plotem v areálu technických služeb TS "na Valše" (cca. N 48° 49.710' E 14° 37.544'). Je zajímavé, že tato socha je mnohými dodnes vnímána ne jako doklad tehdejší doby, ale jako jakási "komunistická Venuše" a symbol bývalého režimu (i přes to, že zde ani tehdy žádné explicitní vystavování symbolů režimu nebylo...). (FB Hist. TS 10/4/2019 - zde v komentářích i další dobové pohlednice se sochou) (článek Deník: Odešel sochař Miroslav Raboch, 28. 4. 2019)

* poznámka k opěrné zdi nad parkem u čp. 317 (FB 11/19) - Průchod do parku za českobratrskou "modlitebnou" (Jan Stašek 1937, rajče) byl proražen relativně nedávno - prý nejspíše někdy kolem stavby Lidlu v letech 2010 - 2011 ? + AKT 3/2021 : takže tedy průchod zídkou byl proražen nejspíše v 9/2011, viz. článek Nový chodník v parku u tenisových kurtů, TSL 10/2011, s. 3. (Byla dříve také zeď vyšší jako v blízkosti domu čp. 317 ? - kronika hovoří o 200 cm... Při revitalizaci zahrady toho domu také zmizela brána v kamenné zdi vlevo - viz. GSview 9/2011 + Spanorama 1/2015). Dříve prý byl prostor dnešního parku za zídkou zarostlý, i když cestička byla znatelná a taras se musel přelézat, nebo se parkem chodilo kus dále vpravo z kopečka z ulice Zahradní. Nahoře byl prý jeden čas i ostnatý drát. V době 1. republiky je zmíněna louka za domem čp. 317. Park v tomto prostoru vnikl v roce 1937 za přičinění svinenského Okrašlovacího spolku. Tomuto parku se začalo říkat "dělnický sad", dle kroniky zde byly i 4 lavičky, hřiště a pískoviště pro děti. Parková úprava je mj. ještě znát na poválečných leteckých snímcích v komentářích (vidíme, že prostor nebyl upraven až dozadu k silnici jako dnes...). Dodejme, že 2 tenisové dvorce zde byly místní jednotou Sokola zřízeny už v letech 1936 - 1937.
12/19 - milá citace k tehdejší kauze "okultně-magických" kamenů u Hrádku u T.S. - 1938 (FB 4/2019) - nutno dodat, že ty vzbuzují vášně mnohdy i dnes... :)

"V archivu Archeologického ústavu v Praze zjistíme, že Národohospodářský sbor jihočeský napsal 23. března 1938 Státnímu archeologickému ústavu toto: „Dovolujeme si požádat, abyste věnovali laskavou pozornost žádosti města Trhových Svin, které by rádo zjistilo pravý význam megalitických kamenů v Hrádku... Věc dosud zkoumali jen diletanti... Prosíme o podání zprávy, může-li vyslati Státní archeologický ústav na místo odborníka, nebo jaký má názor na celou věc...“ Podepsán dr. Jan Stocký, ústř. jednatel.
Státní archeologický ústav svůj názor sdělil už v květnu 1938: „K Vašemu shora uvedenému... sděluje hlavní archeologický ústav, že skupina kamenů v Hrádku u Trhových Svin nemá patrně ten význam, který ji přisuzují milovníci diletanti... Vzhledem k téměř jistému negativnímu (přeškrtnuto pravděpodobnému - pozn. aut.) výsledku ohledání nemůže vyslat svého zástupce...“

Ani po válce k průzkumu nedošlo, přestože správce muzea v Trhových Svinech Jaromír Šimon nabídl, že výkop provede sám. Možná i proto, že si neodpustil v závěru poznámku: „...jistě provedu výkop šetrněji, nežli to Vaši Pražáci udělali na Slabošovce a Ráchoči, kde doufali nalézt aspoň zlaté nohy...“
(reflex.cz - Za pozůstatky našich slovanských předků aneb Příběh tajemného balvanu - Richard Grégr, 9/2018)
* 6/21 - poznámka k pamětnímu kameni s letopočtem 1519 u Velkého rybníka - Datace 1519 označuje založení (nebo dokončení) rybníka, který byl tehdy nazýván "Pod šibeničním vrchem". Založil jej Petr IV. z Rožmberka, nejvyšší hejtman Království Českého a tehdejší majitel zdejších panství. Systém tzv. Jalové strouhy, přivádějící dříve vodu k Marouškovu mlýnu, rejtskému hamru i právě do Velkého rybníka a do svinenských kašen, je také jeho dílem, avšak zřejmě ještě o něco starším. Pravděpodobně v obou případech jde o dílo Štěpánka Netolického, který v té době působil ve službách Rožmberků (nebo jeho žáků, tovaryšů či zaměstnanců). Původní originální kámen byl z hráze Velkého rybníka v 90. letech odcizen a poté nahrazen věrohodnou kopií. (komentář k fotu na mapy.cz)
(detail FB Historické TS 1 + v komentářích fota rybniční výpustě a začátku podzemního pokračování Jalové strouhy + FB Historické TS 2 foto celek R.Jakubíková a komentáře + FB Historické TS 3 - Šibeniční vrch a založení V.rybníka)