Jdi na obsah Jdi na menu
 


CPO, LS a Trhové Sviny 1936-1945

5. 9. 2013

Tento příspěvek bude respektovat částečně dobový jazyk a názvosloví trhovosvinenské kroniky jako základního pramene. Ovšem nejde o výslovný přepis příslušných částí. Je samozřejmě jasné, že nazývat organizaci protektorátní protiletecké ochrany CPO po roce 1941 je nesmyslem (poté byla začleněna do organizace Luftschutzu). Ovšem, zdá se, že pojem CPO byl již vžitý a používaný veřejností i poté. To možná bylo také dané také možnou nechutí používat německou terminologii.
Srv. obecně laděné článečky k
CPO 1929-1938 a protektorátnímu LS 1939-45 na PKHwebu.

1936
V Trhových Svinech byla CPO založena dne 28. března 1936 a to ve všech nařízených složkách. Byl zřízen štáb CPO, v jehož čele stál starosta Ladislav Stráský. Velitelem CPO byl okresním úřadem pověřen vrchní četnický strážmistr v. v. (= ve výslužbě) Rudolf Bureš. Instruktorem se stal František Mašek. Poté byly utvořeny oddíly hasičský, asanační, samaritánský a technický. Byl sestaven také seznam nevojáků do 50 let a jednotlivé osoby byly zařazeny do příslušných oddílů, kde byly připravovány na své funkce. Cvičení se účastnily i ženy.
K obdobnému účelu se pořádaly i kurzy první pomoci Čs. červeného kříže. Konaly se v březnu a dubnu 1936 a to každé úterý a čtvrtek od 19. hodiny v budově měšťanské školy za účasti 40 posluchačů. Kurzy vedl obvodní lékař Dr. L. Vaněk. Na návrh velitele CPO bylo také zakoupeno 8 nosítek pro sanitní službu a to za celkem 600 Kč. Byly uloženy v prostoru radnice.

Dne 8. a 9. srpna 1936 se místní jednotky CPO účastnily leteckého dne pod názvem "Žižkův kraj armádě a brannosti" (jako součást tehdejších Husových oslav). Byl proveden ukázkový cvičný nálet na město a CPO a hasiči tak mohli předvést svojí činnost při likvidaci "ohně" a "zápalných bombiček". (podrobněji k celé slavnosti ZDE v TSL, s. 5-6).

Ukázka cvičení CPO se konala v neděli 9. srpna 1936 při příležitosti věnování další stuhy na plukovní prapor budějovického pěšího pluku 1 "Mistra Jana Husi" hasičskou župou "Trocnov č. 83" z Trhových Svinů. Na slavnostně vyzdobeném trhovosvinenském náměstí byla čestná rota pluku pod velením škpt. Jana Vojty uvítána starostou a vedoucím hasičů. Plukovní prapor se stráží byl zatím umístěn na městské radnici. Důstojníci a mužstvo pak byli přizváni k prohlídce (dle mínění kronikáře velmi pěkně připravené) výstavky o místní CPO (srv. dále). Trhovosvinenská CPO zde hrála roli ještě jednou a to po 11. hodině následujícího dne při ukázce leteckého náletu a činnosti CPO s účastí pěchoty.

Při tomto "leteckém dni" byla také poprvé vyzkoušena poplachová siréna, umístěná na střeše radnice. Byla pořízena sborem dobrovolných hasičů za 2 719 Kč (a to na popud JUDr. V. Huspeky, který přispěl dokonce 1000,-). Šlo o výrobek brněnské firmy Elektromotor SEET, spol. s.r.o., dodaný firmou R. Śícho, elektrozávod v Trh. Svinech. Sirénu poháněl elektromotor o výkonu 2 HP. Jejím úkolem bylo oznamovat požáry "v místě", povodně a letecké poplachy. Prozatím ale ohlašovala pouze "polední čas". T. Sviny se tak dle níže citovaného článku zařadily mezi "první jihočeská města, vybavená moderními prostředky".
(viz. novinový článek Roman ŠÍCHO,
Trhové Sviny mají poplachovou sirénu, Jihočeské listy z 15. 1. 1936, s. 2, online CBVK.cz)

V souvislosti s tímto musíme poznamenat, že 8. července 1936 byla v Zettlově hostinci uspořádána přednáška o protiletecké ochraně (vedená dr. Huspekou, škpt. Nováčkem a ing. Koutkem). Zde byly zmíněny nové zbraně, přednášelo se o plynové a bakteriologické válce a o ochraně obyvatel před jejími účinky. Ve školních budovách se pořádala tematická výstava, kde byly krom atrap nábojů, protiplynových masek i různé předměty připomínající historii PPL 1 a legionářské doby příslušníků pluku. Občané tak mohli čerpat "poučení, jakým způsobem lze zabezpečiti sebe i své bližní pro případ letec. náletu". Součástí expozic byl i názorně zbudovaný protiletecký kryt. Vstupné bylo 1 Kč.
K této akci patřila i přednáška dr. ing. Parmy "Plynová válka", která byla doprovázena "světelnými obrazy i praktickými ukázkami z oboru protiplynové války". Dle kronikáře bylo třeba již tehdy pomýšlet na obranu a připravit se, dokud byl čas.

k-003.jpg
Oslavy dne brannosti v roce 1936 - zásah hasičů a členů CPO. (repro František Stráský, Životy Ladislava Stráského, Trhové Sviny 2008, s. 159.)

1937
Během celého roku 1937 pokračovaly přednášky a cvičení CPO. Městský úřad zakoupil sanit. nosítka a 12 plynových masek s cvičnými filtry (tj. speciálně označené a bez účinné slože). 
Dne 13. února 1937 se konala "přednáška o plynové válce a ochraně proti ní", což bylo následováno promítáním filmu "Zamořeno yperitem". V této době mělo velitelství CPO 3 oddíly - hasičský, samaritánský a asanační. Je zde logicky i zmínka o činnosti hasičského sboru, který v TS aktivně pomáhal budovat CPO. Právě SDH vycvičil oddíl protipožární a asanační. Při cvičení se používaly plynové masky. Také ženská část SDH se zapojila do služby v samaritánském oddílu CPO.

1938
V roce 1938 nechala městská rada na základě úředního nařízení v rámci "8 Kčs stát. příspěvku" zřídit protiletecký kryt pod radnicí. Rada na něj obdržela subvence ve výši 640 Kč.

Za květnové mobilizace místní CPO podléhalo velitelství SOS na místní četnické stanici. Příslušníci CPO měli za úkol hlídat telefonní vedení na svinenském katastru (neznámý pachatel dle kronikáře přestřihl telefonní kabely v lese za Třebíčkem). Dvojčlenné hlídky vycházely v 30 minutových intervalech a musely dojít k prvním domům v Třebíčku, kde se setkávaly s hlídkou ze Dvorce. Na kostelní věži byla umístěna vojenská hlídka, která měla spojení polním telefonem s četnickou stanicí.

1940
Kroniční zápisy zmiňují počátek zpřísnění večerního režimu zatemňování po začátku konfliktu. Tehdy ještě nedošlo k začlenění CPO do německého systému. Dvojčlenné hlídky CPO tak chodily po městě a kontrolovaly dodržování nařízení. Hlídky byly kontrolovány četnictvem, neboť se zjistilo "že tato služba je vykonávána liknavě". Velitelem CPO byl starostou určen bývalý poručík čs. armády Sklenář
Odehrál se zde i zajímavý incident, kdy německé auto sjelo v noci u cihelny do příkopu a poškodilo se. Zatemnění pak samozřejmě platilo i pro motorová vozidla. Silniční správa se proto rozhodla opatřit krajnice silnic metr vysokými bílými kůly, které byly uprostřed opatřeny černým pásem. Tím měly mít povozy jedoucí v noci po silnici snadnější orientaci. I světla ve svítilnách a světlech např. u škol měla být co nejvíce ztlumena. Četnictvo nedodržování předpisů o zatemnění trestalo pokutou 10-50 K. Prý v nich nejvíce "vynikal" četník Vlček.  

1941
Na příkaz okresního úřadu se začal na místě pod radnicí na místě bývalých rybích sádek budovat veřejný protiletecký kryt. Kryt měl 2 východy - z toho jeden nouzový pro případ zasypání. Dne 18. dubna 1940 byl probourán strop radničního sklepa ústící do loubí a vchod byl zakryt kovovým poklopem. Obec zakoupila pro potřeby CPO jeden asanační oblek za 2500 K. Několik dní předtím byl ve Svinech strážmistr Wassermann z Č. Budějovic, který v sokolovně přednášel pro příslušníky CPO, představitele hasičů a místních podniků, úřadů a škol o nutnosti výcviku všech složek CPO. Přednáška se týkala otázek nácviku všech složek CPO: hasičské, zdravotnické, technické a asanační. Byla provedena i praktická cvičení. U sokolovny byla zapálena cvičná kouřová bomba a při její likvidaci se vystřídaly všechny složky CPO. V přednášce bylo také uvedeno, že mohou být použity nejen pumy tříštivé a zápalné, ale i s plynovou a bakteriologickou náplní. Cvičení se zúčastnilo 29 posluchačů.  

Neděle 25. května 1941 byla ve znamení celookresního hasičského školení, které se konalo v sále hostince na náměstí a bylo zaměřeno na poskytování pomoci při leteckém útoku. Poté byla provedena zkouška hašení radnice s vynášením a obvazováním raněných.
Velitel místní CPO také vydal nařízení o povinném zřizování domovních hlídek pro majitele domů. Ti se měli starat o prevenci vzniku, resp. samotné hašení požárů. Na každé půdě mělo být nově povinné vybavení v podobě bedny s pískem, sudu s vodou, tlumičů plamene a háku na strhávání hořících částí domu. Od 31. května začalo hlídkování na kostelní věži, jehož úkolem bylo pozorovat cizí letadla, zda neshazují zápalné destičky a hlásit požáry. Hlídkou byli povinni všichni muži od 18 do 60 let.

1942
Dne 28. června 1942 byl pro činovníky CPO z celého okresu uspořádán kurs v budově sokolovny. Přednášel major německé armády Fischbock. Po skončení kurzu proběhlo cvičení na cvičné kouřové pumě.

Protiletecká opatření se neustále zostřovala. Mimo přísného zatemnění byly nařízeny prohlídky půd, odkud musely být odstraňovány zápalné materiály (seno, sláma...). Kontrolovala se i přítomnost hasících prostředků.

V říjnu 1942 byli 4 svinenští občané přiděleni k "vzdušné policii" (= Luftschutzpolizei) do Německa. Dle kroničního zápisu šlo o Jos. Čermáka, Petra Steinbauera vulga Pašole, Fr. Paška a Petra Heidingera. 

1943
V noci ze 16. na 17. dubna 1943 zažili svinenští svůj první letecký poplach. Byli neurvale probuzeni ze spánku zvukem městské letecké sirény. Vybíhali z domů, rozhlíželi se na všechny strany, neboť se prý domnívali, že někde vypukl oheň. Záhy však byli rozhlasem upozorněni, že se blíží nepřátelská letadla. Občané měli opustit veřejná prostranství. Letadla se však naštěstí neobjevila.

V dubnu 1943 panoval prý v potocích nedostatek vody, což dopadalo i na protileteckou ochranu. Z obavy o nedostatek vody při ohni, dalo město na nařízení okresního velitele protiletecké ochrany vybudovat na potocích celkem 7 jezů, které v případě potřeby zadržovaly vodu na výšce 75 cm.

V polovině června prodělával kurz protiletecké ochrany obecní sluha Josef Šálek. Po jeho návratu vydal městský úřad spolu s velitelstvím protiletecké ochrany nařízení, které oznamovalo požadavky na všechny majitele bytů a domů. Mimojiné šlo o vysazení vnitřních oken z rámů, "aby v případě bombardování a výbuchů nebylo rozbito všechno sklo, kterého bylo nedostatek". Také byl vydán zákaz natírat domy a okna světlými barvami. Služby CPO byly zpřísněny a kontrolovány i četníky. Špatné zatemnění bylo trestáno pokutami.

1944
V roce 1944 byli do CPO zařazeni všichni muži od 16 let. Několikrát za rok byly prováděny prohlídky domů a kontrolováno dodržování předpisů ("odstranění protipožárních závad"). Na půdách měla být připravena "bedna s pískem, džber s vodou, hák a hadrový tlumič plamenů". Každý den byla stanovena 4-členná hlídka kontrolující ve městě zatemnění oken. Podobné hlídky byly i v osadách. Četníci měli za povinnost tyto hlídky kontrolovat. Velitelem CPO byl tehdy předseda správní komise K. Kollar, jeho zástupcem L. Sklenář (po jeho smrti Al. Žák). Správní komise přiznala veliteli CPO měsíční odměnu 300 K za rozpis služeb hlídek. Stanovištěm hlídek byla budova hasičského skladiště. Dále byly pro potřeby CPO zakoupeny lékárničky.

Dne 2. března 1944 se krátce po poledni rozezněla městská siréna a rozhlas oznámil "nálet cizích letadel". Ještě siréna ani nestačila doznít a už se nad městem objevila formace asi 150 letadel, která byla ve "značné výši a poněvadž svítilo slunce, zdála se letadla jako stříbrné hvězdy ". I když rozhlas vyzýval k rozchodu, zvědavost byla silnější a náměstí a ulice byly plné lidí. 

Dne 9. června 1944 byl proveden cvičný letecký poplach a to za účasti hasičů, protiletecké ochrany, asanační skupiny, samaritánů a německého důstojníka, který vše sledoval. 

Kolem 11. hodiny 12. září 1944 byl opět oznámen letecký poplach. "Brzy se nad městem objevily roje angl. či americ. letadel, jež zanechávala za sebou pruhy šedavé mlhy". Podle zápisu kroniky "kroužila nad městem, resp. místními závody a za 35 minut odletěla na západ". Údajně jich mělo být 100-200. Bomby neshodily a prý to bylo poprvé, co byla cizí letadla tak nízko nad městem. Některá "měla 2 trupy a byla tmavé barvy". Lidé vybíhali do ulic a nedbali nebezpečí, které jim hrozilo - museli proti tomu zasáhnout četníci a zaháněli zvědavce do domů. Od té doby se nad místním krajem objevovala letadla ve větším či menším počtu častěji. Další "větší sled" letadel byl k vidění 25. září - bylo jich napočítáno 48. Tato letadla dle zápisu shazovala "chumáče aluminiových proužků asi 3 mm šir. a 30 cm dlouhých" asi proto, aby rušily "obraz v radaru".    

Dne 15. října 1944 byl v 11:20 opět vyhlášen letecký poplach. Tentokrát počet letadel nad městem byl prý asi 120-130. Letěla prý zcela pomalu a trvalo 32 minut než zmizela z dohledu. Bomby ani tentokrát nepadaly a formace odletěla jihozápadním směrem.

25. prosince ve 12:20 hodin přeletělo nad městem několik stovek cizích letadel. Hukot jejich motorů prý naháněl svinenským strach a to tím víc, že uslyšeli detonace pum v prostoru Besednice - Mohuřice - Březí - Otěvek. Některé pumy nevybuchly a zaryly se do země do hloubky přes 2 m. Tyto nevybuchlé pumy v dalším roce vykopávali trestanci a zneškodňovali je němečtí pyrotechnici. (info a zajímavosti - píseň Jana Śímy TSL 1/2005, s. 10.)

1945
Příslušníci CPO také hlídali německé letadlo Me 110, které se zřítilo dne 26. ledna kolem poledne na "otěvěcké pláni". (podrobnosti zde v TSL 8/2008, s. 4-5)

Koncem března bylo v Trhových Svinech slyšet dunění, které prý pocházelo od výbuchů leteckých pum nebo dělostřeleckých granátů. 15. března 1945 přišel opět letecký poplach. Opět než siréna dozněla, přeletěly nad městem spousty letadel. Tentokrát byla prý ve značné výšce a bylo jich kolem 200. V dalších dnech byl opět vyhlášen poplach, ale žádné formace letadel vidět nebyly.
Letadel se na obloze objevovalo stále více, což pochopitelně svinenské znepokojovalo. Dne 23. března trval letecký poplach dokonce přes 2 hodiny. Nad městem prý přeletěla letadla ve 20 skupinách v čase 40 minut. 24. března byl poplach vyhlášen hned 2x - letadla letěla od bombardovaných Budějovic. 25. 3. byl poplach vyhlášen hned 3x a to v 9:50, 11:40 a 13:55. Ovšem letadla vidět nebyla.

Křížové odkazy:

CPO v TS na FB Historické TS

PLAŠENÍ S POPLACHEM (Karel Hlubuček o CPO) - edice článku z Lidových novin ze dne 20. 6. 1937, s. 5 (online), možná časem vyjde v TSL...

Zdroje:

František Stráský, Životy Ladislava Stráského, Trhové Sviny 2008.

Svinenský poutník 16, TSL 6/2010, s. 5-6.

Čajan Jiří, Přelety bombardovacích letadel aneb jak se v Mohuřicích píseň zrodila, TSL 1/2005, s. 10.

Slípka František, Havárie Messerschnittu Bf 110 u Trhových Svinů, TSL 8/2008, s. 4-5.

Pamětní kniha města Trhových Svinů 1931-1946 - DIGIARCHIV (snímek 40 ustavení štábu a cvičení, 42 nosítka, 44 plynová válka, Husovy slavnosti a CPO, přednáška, 52 CPO, 54 SDH, 57 kryt pod radnicí, 58 květ. mob., 82 zatemnění, 89 kryt a cvičení s pumou, 91 has. školení + nařízení, 105 kurs CPO + opatření 105-106, 107 Luftschutzpolizei, 115 poplach - jezy, nařízení, 120 CPO, 121 nálet, 123 cvičný poplach + nálety, 124 poplach, 125 poplach + pumy, 127 hlídání letounu, 128 poplachy

VUA-VHA, f. PPL1, kart. 4, Kronika pěšího pluku 1, 1933 - 15. května 1938.

Karel HLUBUČEK, Plašení s poplachem, Lidové noviny, 20. 6. 1937, s. 5, online digitalniknihovna.cz

Roman ŠÍCHO, Trhové Sviny mají poplachovou sirénu, Jihočeské listy z 15. 1. 1936, s. 2, online CBVK.cz