Jdi na obsah Jdi na menu
 


12 Gebote für den Filmberichter - Dvanáct přikázaní filmového zpravodajce/September 1943, Berlin/

29. 8. 2012

zde přímo dotyčný dokument http://img.janforman.com/14801x0017yr7q.jpg - zdroj Menju

1. Du sollst immer daran denken, dass durch Deinen persönlicher Einsatz Millionen an den Weltgeschehen teilnehmen, und dass Du den gegenwärtigen und kommenden Geschlechtern eine wahrheitsgetreue und lebendige Darstellung des gigantischen Ringens um Deutschlands Grösse durch deine Arbeit geben musst.

1. Vždy mysli na to, že díky Tvému osobnímu nasazení se milióny zúčastňují na světovém dění, a že by si měl současným i budoucim pokolením poskytovat pravdivý a živý obraz gigantického zápasu za velikost Německa.

2. Du sollst in Deinem Einsatzbereich soldatisch und ohne Überheblichkeit auftreten und stets Kamerad sein.

2. V Tvém prostoru nasazení vystupuj vojensky a bez arogance, a buď vždy kamarádský.

3. Du sollst Deinen Ehrgeitz darin setzen, Deine Filmberichte aktuell, lebendig und das Wesentliche erfassend zu gestellen.

3. Nasměruj Tvoje nadšení tak, aby Tvoje filmové zprávy byly aktuální, živé, a aby zachycovaly to podstatné.

4. Du sollst gestellten Kampfaufnahmen vermeiden, denn sie wirken unecht und gefährden das Ansehen der Filmberichter.

4. Vyhýbej se strojeným bojovým záběrům, protože působí nepravdivě a poškozují vážnost filmových spravodajců.

5. Du sollst Deine Aufnahmen vorher durchdenken --- dann erst drehen.

5. Promysli si svoje snímky dopředu --- až potom natáčej.

6. Du sollst im Fronteinsatz Deine Aufnahmenstandpunkte und Bewegungen so wählen, dass Du die Kampfhandlung nicht störst oder das Leben Deiner Kameraden gefährdest.

6. Při nasazení na fronte si zvol svoje snímací stanoviště a pohyby tak, aby si neprekážel bojové činnosti, anebo aby si neohrožoval život svých druhů.

7. Du sollst im Eifer Deiner Arbeit nicht die technischen Voraussetzungen einer guten Aufnahme (Schärfe, Blende, 24-Bilder, ruhige Schwenks) vergessen. Wähle Deine Einstellungen so, dass Menschen und Fahrzeuge stets die gleiche Richtung beibehalten.

7. Dbej na to, aby si v zápalu své práce nezapomněl na technické předpoklady pro dobrý snímek (ostrost, clona, 24-záběrů, klidné švenkování). Zvol si Tvé postavení tak, aby lidé a vozidla stále udržovali shodný směr.

8. Du sollst stets so viel Rohfilmmeterial mitführen, dass Du auch in überraschend auftretenden Situationen noch arbeiten kannst.

8. Měj vždy s sebou tolik surového filmového materiálu, aby si mohl pracovať i když Tě zaskočí překvapivé okolnosti.

9. Du sollst, auch wenn Du über kein eigenes Fahrzeug mehr verfügst, nichts unversucht lassen, um Dein Einsatzziel zu erreichen.

9. I když už nebudeš mít k dispozici vlastní vozidlo, vyzkoušej každou možnost, aby si splnil cíl Tvé mise.

10. Du sollst Deinen belichteten Filmmaterial einen ausführlichen Bericht beifügen. (Datum, genaue Ortsangabe, wahrheitsgetreuer Ablauf des Geschehens).

10. K Tvému exponovanému materiálu připoj podrobnou zprávu. (Datum, přesné určení místa, pravdě odpovídajíci průbšh dění).

11. Du sollst für Rücktransport des belichteten Filmmaterials stets den schnellsten und sichersten Kurierweg wissen und ausnützen.

11. Vždy zvol a využij co nejrychlejší a nejbezpečnější kurýrní trasu, za pomoci které budeš posílat do zázemí exponovaný materiál.

12. Du sollst das filmtechnische Gerät durch sorgfältige Pflege in steter Einsatzbereitschaft halten; denn die Aufnahmekamera ist Deine Waffe.

12. Filmový přístroj udržuj starostlivou péčí v stálé pohotovosti k nasazení; protože filmová kamera je Tvá zbraň.