Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proměny vzdělanosti ve XX. století

 

1918 – nacionální zaměření školství (dříve naddimenzované německé a maďarské školství – redukce)

Slovenské školství budováno – mladí čeští učitelé odcházeli na Slovensko – různé výhody

Zemská školní rada – gymnázia, reálky, učitelské ústavy

Zemědělské školy řízené ministerstvo zemědělství

Česká zemská školní rada – 2 sekce ČJ a NJ (Vánoční nadílky rozhodovaly často o výběru školy  )

Zdobrovolnění výuky náboženství

Listopad 1919 odstranění křížů, ráno se nemodlili

Narůstá počet protestantů ve třídách

Menšinové školství – německé, polské, rusínské židovské školy

Vybudování nových VŠ s vyučovacím jazykem československým

UNI v Praze, Technika v Praze a v Brně

Uni v Bratislavě - chvíli existovala Alžbětinská VŠ v Blavě ale zanikla ještě před 1. světovou válkou; Ukrajinská svobodná univerzita

13. 7. 1922 Malý školský zákon – 8letá povinná docházka – snížení počtu žáků ve třídě na 70, pak na 50, zavádí koedukovanou výuku

1919 zrušen povinný celibát učitelek

3leté měšťanská škola, gymnázium, lyceum, průmyslovka či jednoroční pokračovací kurz (účetnictví)

Reálné gymnázium - Latina a řečtina zrušeny či omezeny

Vzdělání učitelů – pro střední školy – VŠ titul středoškolský profesor

Absolventi učitelských ústavů – střední škola, směřovalo to k učitelské praxi -učil na obecné škole

Specializované VŠ -1918 – Vysoká škola veterinární v Brně

1919 VŠ obchodní, pak začleněna do ČVUT; VŠ zemědělská v Brně

1938 – učitelé odchází ze Sudet a Slovenska

Likvidace českého školství a české inteligence – zavření UNI

Šlo studovat na německých VŠ

Redukce středních škol o 1/3 a počet studentů o ½ - šikana pro české studenty – např. přesunutí gymnázia z Jindřichova Hradce do Soběslavi apod.

1944-45 neprobíhala výuka v maturitním ročníku – studenti nasazeni na kopání zákopů apod.

Květen 1945 – zkrácené kurzy pro studenty z koncentračních táborů

1940 zavedena povinná výuka NJ pro všechny studenty, učil to kde kdo, bojkot 

Z výuky vyloučeny dějiny české literatury a dějepisu

 

1945 – obnovena výuky v letním semestru 1945 – pár týdnů

Možno absolvovat za 3 roky magisterské studium

1948 – vzdělání = výsada udělovaná za loajalitu k režimu → revize studentů a pedagogů (1950 nový zákon o VŠ) – vylučovaní zejména v humanitních oborech, 1957 druhá vlna – přírodní a technické vědy (odmítání genetiky – Lysenko a Mičurin jarovizace)- po roce 1948 vyloučeno 48% studentů (právníci 48%, FF 21%)

Smluvní profesoři

10. 5. 1950 – asistenti mohli vyučovat – zrušil autonomii VŠ – podřízeno Ministerstvu školství – jmenovalo rektory, děkany vedoucí kateder – sovětizace školství

UNI Karlova – zvolili rektorek Karla Engliše – apolitický rektor 1947-8

Růžena Vacková – otevřeně X vylučování studentů, po roce 1989 vyšly její přednášky pro spoluvězeňkyně

J.Conelli, Zotročená univerzita

 

Snaha změnit myšlení studentů – jejich prostřednictvím měla být zajištěna změna vědomí celé společnosti

Důraz na třídní původ studentů – z dělnického a zemědělského prostředí – disponovali zdravou třídní

nenávistí – povinnost marxismu a leninismu – údajně velký počet potenciálních dělnických studentů – obrovské náborové akce – VŠPHV (5 fakult) – přijímala dělnické kádry bez maturity – otcům od rodin dávala stipendium vyšší než průměrný plat, i tak měla problém splnit předepsaný počet studentů z dělnického a rolnického prostředí – 1953 zanikla – vyčlenila se z ní VŠ ekonomická

 

jako studijní literatura Rudé právo a Jiráskovo Temno 

 

duben 1948 zákon o sjednocení typů škol – zrušení měšťanek, povinná školní docházka 9 let ZDŠ, na to 3 letá střední nebo odborná škola nebo gympl

1953 – 8letou a jedenáctiletou střední školu SVVŠ(Střední všeobecně vzdělávací škola) – gymnázium (ZŠ + 3 roky gympl)

1968 znovu zřízena 4letá gymnázia

1976 – povinná 10tiletá školní docházka – 8 let ZŠ a dva roky někde 

 

Státní či rezortní výzkumné ústavy – oddělení vědy a výzkumu od vzdělávání

1953 vzniká ČSAV

Problém s tituly MUDr. MVDr. Ing. – zrušeny problematické pak navráceno, pro FF bez titulu – promovaný historik

Konec 80.let – PhDr. PaeDr. I za červený diplom

Nebo se pan ministr rozhodl, že udělí docenturu 

 

V Praze – moc intelektuálů – tak je třeba je poslat do regionů  vystěhovali ty co neměli kde sídlit

 

1989 – ČNR – vznik nových UNI

Boloňský proces