Jdi na obsah Jdi na menu
 


DOBOVÁ LITERATURA CPO/LS (do 1945)

21. 10. 2018

Monografie, brožury apod.:

ADLER Jaroslav, Úhrada nákladů na zařízení protiletecké ochrany podle obecně platných zákonných a cenových nařízení (Zatemnění, nářadí, protiletecké kryty), Praha 1943, 31 s. (Sbírka právních pojednání sv. 58)
ANDRLÍK - DOBROVOLNÝ, Příručka branné výchovy (nižší a střední stupeň do 17 let), Učebné texty pro učně, studenty a dělníky - svazek č. 19, 2. vydání.
Anleitung für den Selbsthilfedienst beim ziv. Luftschutz (CPO) in Pilsen, Plzeň 1939.
A riasztó szolgálatról és a leplezésről szóló CPO-3 jelzésű irányelvek 1. számú függeléke, Bratislava 1937.
Armáda a národ, Praha 1938.
BOGS, d. Sch, Co musí každý věděti o protiletecké ochraně, Praha 1942.
BRADA Eduard, Organizácia svojpomocnej služby so zreteľom na kostoly, kláštory a školy : Prednáška, konaná v kurze protileteckej ochrany duchovenstva Apoštolskej administratúry trnavskej v Bratislave : Príručka pre výcvik CPO, Olomouc 1938.
CIRPS Alois, Organisace zdravotní služby CPO. v okresu, Brno 1936 (Zvlástní otisk z č. 14/-36 "Naše Obec")
Civilní protiletecká ochrana. Instrukcija (CPO) č. 1 - Organizacija civil’noj protivoleteckoj ochrany (CPO) v obščine, Užhorod 1935.
Civilní protiletecká ochrana. Richtlinien CPO ; Nr. 2 - Richtlinien für den Feuerlöschdienst des CPO : (erlassen auf Grund des § 4, Abs. 2, des Gesetzes vom 11. April 1935, S. d. G. u. V. Nr. 82, und des § 2, Abs. 1, der Regierungsverordnung vom 18. Oktober 1935, S. d. G. u. V. Nr. 199, mit dem Erlasse der Landesbehörde in Prag vom 25. Jänner 1936, Z. 445-23 ai 1936 und der Landesbehörde in Brünn vom 15. Feber 1936, Z. 7516/V-11 ai 1936), Prag 1936.
Civilní protiletecká obrana. Smernice CPO č. 2 - Smernice pre požiarnu službu CPO : (vydané na základe § 4 odst. 2 zákona zo dňa 11. apríla 1935 čís. 82 Sb. z. a n. a § 2 odst. (1) vládneho nariadenia zo dňa 18. októbra 1935 č. 199 Sb. z. a n. výnosom krajinského úradu v Bratislave zo dňa 25. februára 1936 čís. 7600 prez.), Bratislava 1936. (česká verze Praha 1936)
Civilní protiletecká organisace - Smernice čís. 1: Organizácia civilnej protileteckej ochrany (CPO) v obci, Bratislava 1935.
CPO - Civilní protiletecká ochrana. Asanační služba, Zlín 1936.
CPO 5 - Organizačné pokyny C.P.O. : Organizačné pokyny pre osoby zaradené do verejnej a svojpomocnej služby civilnej protileteckej ochrany v obci, St. Ľubovňa, 1936.

CPO-1. Organisace civilní protiletecké ochrany v obci, Praha 1936.
CPO-2. Směrnice pro požární službu, Praha 1936.
CPO-3. Směrnice pro službu poplachovou a zastírání (opatření všeobecné bezpečnosti), Praha 1936.
CPO-4. Směrnice pro službu samaritskou, Praha 1936.
CPO-5. Ochrana proti bojovým látkám, Praha 1936.
CPO-6. Směrnice pro místní hlásnou službu, Praha 1938.
CPO-7. Směrnice pro zřízování úkrytů k ochraně před leteckými útoky v podnicích, ústavech nebo jiných zařízeních, v novostavbách budov, a pokyny pro stavbu veřejných úkrýtů v obcích, Praha 1938.

DOLEŽEL, Vojtěch, Letadla hrozí, Olomouc.
Doplnok č. 1 k smerniciam CPO-3 pre službu poplachovú a zastieranie, Bratislava 1937.
FIŠER Stanislav - HADRAVA Josef, Úkryty civilního obyvatelstva proti leteckým útokům, Přerov-Praha 1937.
HEJTMÁNEK Ferdinand Jaroslav, Domovní hlídka CPO : příručka pro protileteckou ochranu domů a domácností, Praha 1938.
CHAROUS, Č., Braňme svou vlast, poučení o civilní protiletecké obraně s obrázky E. Poledníka. Knihovnička mládí, Praha.

Knihovna obrany obyvatelstva sv. 4 - VEJDOVSKÝ V., Onemocnění očí bojovými látkami, Praha 1937 (Odborné příručky Lékařského pracovního sboru v Olomouci-Lutíně sv. 1)
Knihovna obrany obyvatelstva sv. 6 - ZEMAN Felix, Požární ochrana lesů v míru a ve válce, Praha 1938.

Knihovna obrany obyvatelstva sv. 8 - JIRKOVSKÝ, Rudolf, Školy, budování jejich ochrany a výcvik mládeže pro úkoly CPO, Praha 1939.
----------------------------
PŘIBÍK Zd., Co musí vědět lékař o bojových plynech ?
RIEDL J., Protiletecká ochrana továrních podniků s nepřetržitým provozem.
ZELINGER Jan, Ochrana obchodních a průmyslových podniků proti leteckým útokům.
TÝŽ, Protiletecká ochrana obyvatelstva. Ochrana objektů v obci.
FIŠER St. - HADRAVA J., Úkryty civilního obyvatelstva proti leteckým útokům. 

KARÁSEK František, Nárys fysiologie člověka pro ošetřovatelky, Praha 1936 (1944 4. vydání, 107 s.) (Příručky pro ošetřování nemocných a pomocné obory sv. 1)
Katalog výstavy letecké a protiletecké obrany, pořádané v Rakovníku ve dnech 28.III.-11.IV.1937 v Měst. museu - na Staré poště za spolupráce s CPO hlavního města Prahy, Rakovník 1937.
KAZÍK Lev, Praktické školení a výcvik požárních složek CPO, Orlová 1938.
LAŽANSKÝ Jaroslav, Ochrana proti bojovým plynům, Olomouc 1927.
LEBDUŠKA Jaroslav, Bojové plyny. Účinek a první pomoc, Brno 1938, III. vydání
Lehrplan des Samariterkurses nach den Richtlinien für den Samariterdienst CPO-4, Prag 1937.
Letecké útoky ve dne a v noci. Zkušenosti se zneškodňováním požárů svépomocnými silami a příslušné rady. (nebo Denní a noční letecké nálety), Knihovna protileteckých příruček sešit 3, Praha 1944.
MAREŠ Karel, Otravné plyny ve válce. Dým a mlha, sv. II., Praha 1921.
Národní garda 120 Jaroměř : účel, cíle, historie, spolupráce s CPO a tělovýchovnými korporacemi, Jaroměř 1937.
Nároky poškozených válkou (Právní předpisy o válečných škodách, Knihovna protileteckých příruček sešit 5).
Nepřítel vrhá zápalné pumy ! (Knihovna protileteckých příruček sešit 1), Praha 1944.
Obrana a ochrana obyvateľstva - sv. 1: CPO - civilná protiletecká ochrana (ed. Ľudovít Fuzák), Spišské Vlachy 1937.
Obrana proti leteckým útokům. Praktická příručka pro každého a zvláště pro samaritány, Praha 1933.

PAUL, Karel, CPO: základy, školení, organisace, současný stav - 1. díl, Praha 1937.
PAUL, Karel, CPO: služba požární, asanační, samaritská - 2. díl, Praha 1937.
PAUL, Karel, CPO: služky CPO a jejich výcvik, problémy CPO - 3. díl, Praha 1938.

PEKELSKÝ, Karel, Každý občan samaritánem, Dvůr Králové nad Labem 1937.
POČEK, Josef, Organisace zdravotní služby civilní protiletecké ochrany.
Podrobná osnova samaritánskeho kurzu podľa smerníc pre službu samaritánsku CPO-4, Sv. Martin 1937. (česká verze Praha 1936)
Pokyny a řád pro členy domovních hlídek CPO : tyto pokyny a řád schváleny ve schůzi předsednictva CPO v Josefově dne 19. dubna 1938, Josefov 1938.
Pokyny o opatřeních k odstranění škod po leteckých útocích (online scanzen.cz)
Pokyny pro členy domovních hlídek CPO, Praha 1937.
Pokyny pro členy domovních hlídek CPO : podle pokynů CPO hlavního města Prahy, Poděbrady 1938.
Pokyny pro členy domovních hlídek CPO, Louny 1938.
Poučení o leteckém nebezpečí a ochraně proti němu, Praha 1937.
Požární ochrana v zemědělských obcích (Knižnice záchrany škod) (aukro)
Příručka pro samaritána CPO, Zlín 1940.

Příručky pro výcvik CPO, svazek 1 - Plynová maska : výňatek z přednášek proslovených v kursech protiletecké ochrany v Olomouci-Lutíně, Lutín 1937, 1938. (německá verze - Die Gasmaske : Auszüge aus den in den Gas- und Luftschutzkursen in Olmütz-Luttein vorgetragenen Vorträgen, 1936
Příručky pro výcvik CPO, svazek 2 - Praktické pokyny pro CPO v obcích : výňatek z přednášek proslovených v kurse protiletecké ochrany v Olomouci-Lutíně, Olomouc 1936.
Příručky pro výcvik CPO, svazek 3 - Protiletecká ochrana průmyslových podniků ZPO : závodní protiletecká ochrana : výňatky z přednášek proslovených v kursech protiletecké ochrany v Olomouci-Lutíně, Olomouc 1936.
Příručky pro výcvik CPO, svazek 4, 1937/1938 -
HUBÁČEK Vojtěch, Asanace lidí a zvířat od bojových chemických látek, Olomouc 1937 a 1938. (německá verze - Handbücher für die Ausbildung des CPO ; Bd. 4 - Entgiftung chemischer Kampfstoffe bei Mensch und Tier)
Příručky pro výcvik CPO, svazek 5/6 - DIVIŠ Antonín, Ochrana potravin před leteckými chem. útoky, Olomouc 1937.
Příručky pro výcvik CPO, svazek 7, 1937- Václav TOMÁŠEK, Bakteriová válka, Brno 1937, Olomouc 1938.

Příručky pro výcvik CPO, svazek 8 - První pomoc při úrazech a otravách bojovými chemickými látkami, Olomouc, 1937. (německá verze 2. vydání 1937 - Erste Hilfe bei Kampfstoffvergiftungen) (3. vydání 1938)
Příručky pro výcvik CPO, svazek 9/10, Brno 1938 - Josef ROČEK, Organisace zdravotní služby civilní protiletecké ochrany, (Brno 1936) Olomouc 1938.
Příručky pro výcvik CPO, svazek 11 - HUBÁČEK Vojtěch, Fysiologické účinky masky u civilního obyvatelstva, Olomouc 1938.
Příručky pro výcvik CPO, svazek 12 - ŠKRABAL Emil, Technika zastírání důležitých objektů proti letectvu, Olomouc 1938.
Příručky pro výcvik CPO, svazek 13 - ROČEK Josef, Zkoušení a výcvik čichu pro fysiologickou detekci, Olomouc 1938.
Příručky pro výcvik CPO, svazek 15 - ROČEK Josef, Dýchací a inhalační přístroje, Olomouc 1938.
Příručky pro výcvik CPO, svazek 16 - Oskar SCHREIBER, Aerochemický útok ze zápolí, Olomouc 1938.

Publikácie CPO, sv. 1 - BALLA Pavel, Čo je CPO? : Oboznámenie civilnej protileteckej ochrany, Košice 1937.
Publikácie CPO, sv. 2 - Smernice na organizovanie svojpomocnej a rozšírenej svojpomocnej protileteckej ochrannej služby, Bratislava 1943.

RABA Karel, Pokyny pro členy domovních hlídek [CPO], Rokycany 1938.
ROSENBAUM, Jan, O protiletadlové obraně. Obrana vlasti. Knižnice československé mládeže, Třebechovice P. O, Svazek 7.
ROUBAL Jan, Stručné poučení o účinku bojových látek na lidské tělo a o prvé pomoci při poškození těmito látkami, Zlín 1938.
Rozvrh príprav a pokračovacieho výcviku složiek CPO v obciach do konca roku 1938, Bratislava 1938.
Rukověti branné výchovy. Rukověť branné výchovy, nižší stupeň, Praha 1937.
Rukověti branné výchovy. Rukověť branné výchovy, vyšší stupeň, Praha 1936.
Selbstschutzdienst der Einwohnerschaft : Winke für die Kommandanten der Hauswachen CPO, Bratislava 1937.
SCHMITT, E. - JAENKE, Hans, Protiletecká ochrana na venkově. Potírání požárů protileteckou ochranou na venkově (Knihovna protileteckých příruček sešit 4), Praha 1944, 1945. (online scanzen.cz)
SLAVÍK K., Seznam nejnutnějších léků a obvazů pro svépomocnou samaritskou službu CPO, Praha 1936.
Služební předpisy čs. četnictva - Návod k používání soupravy první pomoci pro CPO, Praha 1938.
Směrnice a pokyny o civilní protiletecké ochraně (online scanzen.cz)

Směrnice CPO č.1, příloha D - Vnější označení výkonných složek a věcných zařízení protiletecké ochrany (Äußere Kennzeichen der vollziehenden Faktoren und der sachlichen Einrichtungen des Luftschutzes), [příloha D, ke Směrnicím CPO-1], Praha 1938.
Směrnice CPO čís. 3a] Doplněk č. 2 - Směrnice : Doplněk č. 2. k směrnicím CPO-3 pro službu poplachovou a zastírání : Vydán podle § 4, odst. 2 zákona ze dne 11. dubna 1935, č. 82 Sb. z. a n. a podle § 2, odst. 3 vládního nařízení ze dne 18. října 1935, č. 199 Sb. z. a n., Praha 1938.
Směrnice CPO ; [Čís.] 4 [a]. Příloha 4 - Soupravy první pomoci CPO : [Příloha 4. ke směrnicím CPO - 4], Praha 1938.

Směrnice Civilní Protiletecké Ochrany ; Čís. 5. Doplněk 1 - Doplněk č. 1 k směrnicím CPO-5 o ochraně proti bojovým látkám, Praha 1938.
Směrnice CPO ; [Čís.] 5[a]. Doplněk 2 - Doplněk č. 2 k směrnicím CPO-5 : Ochrana proti bojovým látkám, Praha 1938.

Směrnice pro cvičení civilní protiletecké ochrany, Praha 1937.
Směrnice pro svépomocnou službu CPO v Plzni, Plzeň 1938, 1939.
Směrnice pro svépomocnou službu obyvatelstva při protiletecké ochraně (CPO) (Weisungen für den Selbstschutzdienst der Einwohnerschaft beim Luftschutze), Mar. Lázně 1936.
Soupravy první pomoci CPO. v kovových skříňkách vodotěsných a plynotěsných, Praha 1938.

Speciální instrukce CPO IV, Pro službu požární CPO, Praha 1940.
Speciální instrukce CPO VI. (Pro službu samaritskou CPO), Vrchní velitelství CPO hlav. m. Prahy. (Praha 1940 ?)

Stavba protileteckých zákopů (Knihovna protileteckých příruček sešit 7).
Svépomoc před bombardováním a po něm. Informace pro poškozené náletem, Praha 1944 (Knihovna protileteckých příruček sešit 2, online scanzen.cz).
Svojpomocná služba obyvateľstva : Pokyny pre veliteľov a členov domových hliadok CPO, Bratislava 1937, 1939.
ŠALANSKÝ Hynek, Školní pokusy s bojovými látkami. Příspěvek k branné výchově při vyučování chemii na školách středních, odborných i měšťanských, Praha 1938. (online)
ŠPIČÁK, Florián - Ladislav HES, Pokyny na ochranu obyvatelstva proti leteckým úrokům, Olomouc 1934.
THEISSIG Jindřich, Abeceda C.P.O. - praktic. pokyny pro každého občana, Hranice 1938.
Úřední seznam nejnutnějších léků a obvazů "Pro soupravy prvé pomoci CPO", Praha 1938.
VAUTHIER, Letecké nebezpečí a obrana obyvatelstva, Praha 1933.
VONDRÁŠEK, Alois, Obrana proti leteckým útokům, Praha.
VONDRÁŠEK, Alois, Ochrana občanstva před leteckými útoky v budoucí válce, Praha.
VONDRÁŠEK, Alois, Ochrana proti leteckým útokům na venkově, Praha 1937.
VYHLÍDAL Jaroslav, Nebezpečí války letecko-chemické a CPO, Olomouc 1937.
Zákon o protiletecké ochraně (Knihovna protileteckých příruček sešit 6).
ZELINGER, Jan, Protiletecká ochrana obyvatelstva a podniků, Praha 1937.
ŽPO-2, Železniční protiletecká ochrana. Praha 1937.

Periodika a články:

ALEXANDER, J., Obrana obyvatelstva. Ústřední orgán pro obranu a ochranu obyvatelstva proti leteckým útokům, Praha 1935-1939 (měsíčník, vydáváno Svazem čs. důstojnictva)
ONLINE ZDE
+ zvláštní číslo: OBRANA OBYVATELSTVA mládeži, zvláštní vydání (II. část - červen 1937 ONLINE moderni-dejiny.cz po přihlášení, červen 1938)
==) + dále případně rozepsat zajímavé články z OO !?
Letectvo. Príručka a orgán pre propagáciu CPO, brannosti a letectva (měsíčník vycházející v Bratislavě, hlavní redaktor Gabriel Vlasák)
ROŠTLAPIL, Václav, TSPO. Tisková služba protiletecké ochrany. Brno 1937. (týdeník)
VANĚK, Otakar. Vojenský svět, list českosl. záložníků a bývalých vojáků, věnovaný branné výchově. Praha. (měsíčník - čísla 11/1936, 7/1937, 12/1937, 6/1938, 8/1938)